ມາດຕະການອອກມາ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ປະຕິບັດຕາມ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເງິນກີບອ່ອນຄ່າໄດ້ແນວໃດ

ມາດຕະການອອກມາ ແຕ່ບໍ່ມີຜູ້ປະຕິບັດຕາມ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເງິນກີບອ່ອນຄ່າໄດ້ແນວໃດ

ລາຄາສິນຄ້າທຸກປະເພດຖີບຕົວຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະ ສູງຜິດປົກະຕິ, ອັນເນື່ອງມາຈາກການຜັນຜວນຂອງເສດຖະກິດໂລກໂດຍລວມ, ທຸກຢ່າງຂຶ້ນລາຄາທຶດໆ ບໍ່ມີທີທ່າວ່າຈະຜ່ອນຄາຍລົງແມ່ນແຕ່ໜ້ອຍດຽວ, ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໄປທົ່ວໂລກ. ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ພະນັກງານມີຄວາມຝືດເຄືອງຂຶ້ນນັບມື້,ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຄືປະເທດເຮົາຍິ່ງມີຄວາມລໍາບາກໃນການເອົາຊີວິດລອດ ເພາະຄ່າເງິນກີບຫຼຸດລົງ, ຄ່າຄອງຊີບຊໍ້າພັດຖີບຕົວຂຶ້ນສູງ, ເງິນເດືອນພະນັກງານມີຈໍາກັດ.

ສໍາລັບລາວເຮົາອາດມາຈາກເຫດຜົນໃນຕົວຫຼາຍກວ່າເຫດຜົນນອກຕົວ. ເຫດຜົນໃນຕົວທີ່ວ່ານີ້ກໍຄື:
ຄົນລາວເຮົາຈໍານວນໜຶ່ງຍັງຂາດສະຕິເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຂາດຈິດໃຈຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນຊາດຂອງຕົນເອງ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ຂອງສອຍ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນິຍົມໃຊ້ແຕ່ເຄື່ອງຂອງຈາກຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງ, ແມ່ນແຕ່ເງິນກໍໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ໂດຍກົງ, ໂດຍບໍ່ມີການແລກປ່ຽນອອກມາເປັນເງິນກີບແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ. ອັນນີ້ແມ່ນການສ້າງຄ່ານິຍົມໃຫ້ເງິນຕ່າງປະເທດຄົງຕົວຢ່າງຖາວອນ ແລະທັງເປັນສື່ກາງໃນການແລກປ່ຽນຕົ້ນຕໍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ອີກດ້ວຍ.

ຄົນລາວບໍ່ນິຍົມໃຊ້ເຄື່ອງຂອງຄົນລາວທີ່ຜະລິດໄດ້ເອງ. ເມື່ອບໍ່ນິຍົມຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນເອງແລ້ວ,ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານັ້ນຈະມີລາຄາ ແລະ ມູນຄ່າໃຊ້ສອຍໄດ້ຢ່າງໃດ? ໃນທີ່ສຸດກໍເປັນພຽງແຕ່ວັດຖຸທີ່ບໍ່ມີຄ່າ. ຜະລິດອອກມາກໍບໍ່ໄດ້ຂາຍ, ເມື່ອບໍ່ໄດ້ຂາຍໂຮງງານກໍລົ້ມລະລາຍໃນທີ່ສຸດ ອັນເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທຸະກິດທີ່ຄົນລາວເຮົາກໍບໍ່ຢາກຈະຜະລິດຫຍັງ ເລີຍ. ສຸດທ້າຍກໍຫັນກັບຄືນມາ ຫັນໃຈຮ່ວມດັງຄົນອື່ນ. ໃນເມື່ອເຂົາຢາກຂ້າເຮົາ, ກໍພຽງແຕ່ບີບດັງເຮົາໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຫັນໃຈຮ່ວມດັງເຂົາກໍມີແຕ່ຕາຍເທົ່ານັ້ນ.

ພາກລັດເຮັດທຸກວິທີທາງໃນສົ່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງໃຫ້ຄົນລາວຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຄົນລາວຜະລິດໄດ້ເອງ. ແຕ່ບໍ່ເຂັ້ມງວດກວດຂັນການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າທີ່ເຮົາຜະລິດໄດ້. ເມື່ອບໍ່ເຂັ້ມງວດ ສິນຄ້າຕົວດັ່ງກ່າວກໍຈະເຂົ້າມາຕີສິນຄ້າຂອງເຮົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.

ການສົ່ງເສີມ ແລະ ໂຄສະນາໃຫ້ສິນຄ້າຂອງລາວສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ, ສ້າງຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ, ສາມາດແກ້ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນ ແລະສົ່ງອອກໄດ້ ເຊັ່ນ: ການແຊກແຊງ ແລະດັດສົມລາຄາ, ການຊອກຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍສິນຄ້າຂອງລາວ, ການຄໍ້າປະກັນລາຄາສິນຄ້າຂອງລາວ, ການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າຂອງລາວ

ອີກອັນໜຶ່ງການແລກປ່ຽນ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍເງິນສະກຸນຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນສປປ ລາວ. ບັນຫານີ້ເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ໃນການສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເງິນກີບເຟີ້. ພວກເຮົາຈະເຫັນປະເທດຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງພວກເຮົາ, ພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍສະກຸນເງິນຄືປະເທດເຮົາ. ຢູ່ປະເທດໃດກໍຕ້ອງໃຫ້ຈ່າຍເງິນຂອງປະເທດນັ້ນ. ບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຈ່າຍສະກຸນເງິນອື່ນໄດ້ໂດຍລໍາພັງ, ໂດຍບໍ່ແລກປ່ຽນເປັນເງິນກີບກ່ອນຈຶ່ງສາມາດໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ພາຍໃນ ສປປ ລາວໄດ້. ບໍ່ເຄີຍເຫັນປະເທດໃດເອົາເງິນປະເທດອື່ນມາໃຊ້ຈ່າຍແທນເງິນປະເທດຕົນເອງຄືກັນກັບລາວ. ບັນຫານີ້ລັດຖະບານຕ້ອງເລັ່ງແກ້ໄຂໃຫ້ທັນການ.

ສົ່ງເສີມຄ່ານິຍົມຊາດຢ່າງແທ້ຈິງ ຫຼື ອັນທີ່ ເອີ້ນວ່າ: “ຊາດນິຍົມ” ນັ້ນຢ່າງແຂງແຮງ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະບົບການສຶກສາຂອງພວກເຮົາບໍ່ທັນຄໍານຶງເຖິງບັນຫາ “ຊາດນິຍົມ” ໃນການສຶກສາໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມນ້ອຍອັນເປັນໜໍ່ແໜງຂອງປະເທດຊາດ, ເປັນເຈົ້າຂອງປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ. ທັງນີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຈິດໃຈຊາດ, ສະຕິຊາດ ແລະ ຄວາມເປັນຊາດລາວຂອງຄົນລາວໃຫ້ສູງຂຶ້ນ. ຄົນລາວເຮົາຈົ່ງພ້ອມກັນປະຄັບປະຄອງວິກິດການເງິນເຟີ້ຄັ້ງນີ້ໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄປດ້ວຍດີທຸກປະການ.

ຂ່າວ