ຂໍ້ຄິດ

ໃຫຍ່ແລ້ວສີ່ງທີ່ຄວນມີຫຼາຍໆກໍຄືເງິນ ບໍ່ແມ່ນຄົນລົມນຳໄປວັນໆ

ເມື່ອໃຫຍ່ແລ້ວສີ່ງມີຫຼາຍໆກໍຄືເງິນບໍ່ແມ່ນຄົນລົມນຳ ໄປເລື້ອຍໆຈົນບໍ່ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ

ເມື່ອເຮົາເກີດມາແລ້ວ ແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່ ດຳລົງຊີວິດ ອາໄສພໍ່ແມ່ລ້ຽງດູຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດເວລາ ຈົນບາງຄົນຕິດເປັນນິໄສ ຂໍພໍ່ແມ່ຕະຫຼອດ ໂດຍບໍ່ເຮັດບໍ່ຫາຫຍັງເລີຍ ສະບາຍເກີນໄປ

ແຕ່ເມື່ອມາເຖີງຈຸດທີ່ເຮົາໃຫຍ່ ອາຍຸ 18 – 20 ປີຂື້ນໄປ ເຮົາ ຄວນຄຳນືງໄດ້ແລ້ວ ສີ່ງທີ່ເຮົາມີຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຄວາມຮູ້ ວິທີຊ່ວຍພໍ່ແມ່ຫາເງິນ ລ້ຽງຕົນເອງ ບໍ່ແມ່ນເອົາເລື່ອງຄວາມຮັກ ຈົນບໍ່ຄຳນຶງເຖີງຈຸດນີ້

ກໍແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນໄວລຸ້ນ ຢູ່ໃນໄວຮຽນຮູ້ ຢາກຮູ້ຈັກສັງຄົມແສງສີສຽງ ເຈົ້າຊູ້ ລົມຫຼາຍຄົນ ໄປເລື້ອຍໆ ແຕ່ເຮົາຄວນຄຳນືງເຖີງ ຄວາມຈິງໃຈ ເຮົາບໍ່ແມ່ນຈະເປັນເດັກນ້ອຍຄືເກົ່ານັບມື້ນັບໃຫຍ່ຂື້ນ ແລະ ມີພາລະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທີ່ສຳຄັນໃຫ້ຄຳນືງເຖີງພໍ່ແມ່ເຮົາ ທີ່ລຳບາກ ລ້ຽງເຮົາມາ ຫາເງິນທອງ ດ້ວຍຄວາມລຳບາກ ມາລ້ຽງດູເຮົາ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວ

ການມີຄວາມຮັກ ກໍມີໄດ້ ແຕ່ບໍ່ຄວນລອງລອຍໄປເລື້ອຍໆ ໃຫ້ມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກັນແນ່ ມີຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ແນ່ນອນ ບໍ່ຄວນຄົບຊ້ອນໄປຫຼາຍໆຄົນ ລົມຫຼາຍໆຄົນ ຈົນບໍ່ມີເວລາ ຄິດເລື່ອງການຮ່ຳຮຽນ ຈົນບໍ່ມີເວລາ ຄິດຊອກຫາລາຍໄດ້ ໃຫ້ຕົວເອງ ແລະ ຄອບຄົວ

ຄວາມສຸກທີ່ແທ້ຈິງ ຄືການໄດ້ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ສະບາຍໃຈ ສາມາດຫາເງິນລ້ຽງຕົວເອງໄດ້ ເທົ່ານີ້ພໍ່ແມ່ກໍດີໃຈແລ້ວ ພໍ່ແມ່ບໍ່ຫວັງກິນນຳເຮົາດອກ ຖ້າເຮົາມີ ເຮົາໃຫ້ລາວ ຕອບແທນລາວຕາມຄວາມເໝາະສົມກໍໄດ້ ບໍ່ແມ່ນເກາະກິນລາວຈົນໃຫຍ່ ຈົນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ສຳນືກເຖີງບຸນຄຸນທີ່ລາວລ້ຽງດູເຮົາ

ເຮົາໃຫຍ່ຂື້ນເລື້ອຍໆ ຄວນມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ ມີຊ່ອງທາງລາຍໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ ເພື່ອປະຄອງຊີວິດຕົວເອງ