ແຈ້ງການດ່ວນ !! ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລັອກດາວແລ້ວ

ແຈ້ງການດ່ວນ !! ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລັອກດາວແລ້ວ

ແຈ້ງການດ່ວນ !! ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລັອກດາວແລ້ວ

ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຄວບຄຸມ ແລະ ການພ້ອມ ຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້

.

.

.

ໃຫ້ທຸກຄົນເປັນເຈົ້າການໃນການສະກັດກັ້ນຕ້ານເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພື່ອທ່ານເອງ ແລະ ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ.

 

ຂ່າວ