ເຮົາບໍ່ຄວນທຸ້ມເທຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເບີ່ງຕົນເອງຄ້າຍຄືຄົນໂງ່ໄປແລ້ວ

ເຮົາບໍ່ຄວນທຸ້ມເທຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເບີ່ງຕົນເອງຄ້າຍຄືຄົນໂງ່ໄປແລ້ວ

ເຮົາບໍ່ຄວນທຸ້ມເທຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເບີ່ງຕົນເອງຄ້າຍຄືຄົນໂງ່ໄປແລ້ວ

ແນ່ນອນວ່າຄົນທີ່ມີຄວາມຮັກ ມັກຈະມີຈຸດອີ່ມຕົວຝ່າຍໃດໜື່ງ ແຕ່ອີກຝ່າຍອາດຍັງຄືເກົ່າ ພະຍາຍາມຍື້ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮັກຢູ່ໄດ້ດົນ

ດ້ວຍການທຸ້ມເທ ທັງຄວາມຮູ້ສືກ ຄວາມໃສ່ໃຈ ບາງຄັ້ງ ວັດຸຖຸເຄື່ອງຂອງຕ່າງ ບາງຄັ້ງຈົນມັນກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາເບີ່ງຄືກັບຄົນໂງ່ທີ່ຍອມ

ຍີ່ງເປັນການທຸ້ມເທ ທີ່ຮູ້ທັງຮູ້ວ່າມັນເປັນບໍ່ໄດ້ ແລະ ຮູ້ວ່າເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຫຍັງກັບຄືນມາຍີ່ງເປັນການກະທຳທີ່ເບີ່ງແບບໂງ່ໆໄປອີກ

ແຕ່ຄວາມທຸ້ມເທນັ້ນ ຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ຖ້າເຮົາທຸ້ມເທໄປກັບຜິດຄົນ ຜິດເວລາ ມັນຈະສູນເປົ່າ ບໍ່ມີປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ

ເພາະສະນັ້ນ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຕັດສິນໃຈ ທຸ້ມເທ ຄວາມໃສ່ໃຈ ຄວາມຮູ້ສຶກ ອີຫຍັງລົງໄປ ກໍຂໍໃຫ້ຄິດດີໆ ເບີ່ງຄົນທີ່ເຮົາທຸ້ມເທ ມັນຄຸ້ມຄ່າຫຼືບໍ່ ກັບສີ່ງທີ່ເຮົາໃຫ້ໄປ

ແລ້ວ ຖ້າເຮົາທຸ້ມເທ ໄປ ໃສ່ໃຈ ໄປ ຈະໄດ້ຄືນມາບໍ່ ? ເຂົາຈະເຫັນຄ່າບໍ່?

ຢ່າໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາມາບົ່ງການຈິດ ຈົນບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າອັນໃດ ທີ່ເຮົາຄວນເຮັດ

ຖ້າຮູ້ດີວ່າການທຸ້ມເທ ໄປນັ້ນບໍ່ມີວັນໄດ້ກັບຄືນມາ ເຂົາບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ  ເຮົາກໍຄວນຖອຍອອກມາ

ບໍ່ຄວນຝືນທັງໆທີ່ເຮົາຮູ້ ແລະ ເຫັນຊັດເຈນແລ້ວວ່າ ມັນບໍ່ທາງເປັນໄປໄດ້ແລ້ວ

ສຸດທ້າຍນີ້ຖ້າໃຜຢູ່ໃນໂຫມດແບບນີ້ ຝາກເປັນຂໍ່ຄິດໄວ້ ທຸ້ມເທ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຄວາມໃສ່ໃຈ ແຕ່ເຂົາບໍ່ສົນໃຈ ກໍຂື້ນກັບເຈົ້າເອງ ແລ້ວລະ

ທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຮູ້ສືກຕັດສິນໃຈ ຈະຖອຍ ຫຼື ຈະຍອມທຸ້ມເທແບບໂງ່ໆຕໍ່ໄປ ເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນຈະຕັດສິນໃຈ. 

ບັນເທີງ