ເຮົາຄວນເປັນຄົນດີໄດ້ ແຕ່ຈົ່ງຢ່າຍອມເປັນຄົນໂງ່ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເອົາຕົວລອດໃຫ້ເປັນນຳ

ເຮົາຄວນເປັນຄົນດີໄດ້ ແຕ່ຈົ່ງຢ່າຍອມເປັນຄົນໂງ່ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເອົາຕົວລອດໃຫ້ເປັນນຳ

ເຮົາຄວນເປັນຄົນດີໄດ້ ແຕ່ຈົ່ງຢ່າຍອມເປັນຄົນໂງ່ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເອົາຕົວລອດໃຫ້ເປັນນຳ

ການເປັນຄົນດີນັ້ນມັນເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງເພາະການເປັນຄົນດີຂອງເຮົານັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເອົາປຽບເຮົາ

ຖ້າການເປັນຄົນດີແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາກາຍເປັນຄົນໂງ່ ບໍ່ທັນເກມຂອງຄົນອື່ນ ບາງຄັ້ງເຮົາກໍ່ຕ້ອງຍອມທີ່ຈະເປັນຄົນບໍ່ດີແດ່ກໍ່ໄດ້ ເພາະຖ້າຫາກເປັນຄົນດີແລ້ວຕ້ອງຖືກເອົາປຽບ ຫຼື ຕ້ອງເດືອດຮ້ອນ ສິ່ງທີ່ຕາມມາອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈກໍ່ເປັນໄດ້

ຄົນບາງຄົນອາດຈະຊິນກັບຄວາມດີຂອງເຈົ້າທີ່ເຮັດກັບເຂົາ ແຕ່ເຂົາກັບບໍ່ເຫັນຄ່າຂອງມັນເລີຍ ນັ້ນຈຶ່ງເປັນຂໍ້ບົ່ງບອກໄດ້ຢ່າງດີເລີຍວ່າ ເປັນຫຍັງບາງຄັ້ງເຮົາເຮັດດີກັບເຂົາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ກັບມາຄືຜົນລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ

ການທີ່ເຮົາມົວແຕ່ນຶກເຖິງຄົນອື່ນໂດຍທີ່ບໍ່ນຶກເຖິງຕົວເອງນັ້ນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍປຽບ ແລະ ຖືກຄົນອື່ນເອົາປຽບໄດ້

ເພາະສະນັ້ນຢ່າຄິດຍອມໃຜງ່າຍໆ ເພາະຖ້າເຂົາເຮັດກັບເຈົ້າໄດ້ ເຂົາກໍ່ເຮັດກັບຄົນອື່ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ເພາະສະນັ້ນການເປັນຄົນມີນ້ຳໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຄົນໂງ່ບໍ່ທັນຄົນສະເໝີໄປ

ການເປັນຄົນດີມີເມດຕາ ກໍ່ບໍ່ໄດ້ແປວ່າເປັນຄົນທີ່ຍອມຄົນອື່ນຕະຫຼອດໄປເຊັ່ນກັນ.

ສະນັ້ນ ເຮົາຄວນເປັນຄົນດີໄດ້ ແຕ່ຈົ່ງຢ່າຍອມເປັນຄົນໂງ່ ຕ້ອງຮູ້ຈັກເອົາຕົວລອດໃຫ້ເປັນນຳ.

 

ຂໍ້ຄິດ