ເມື່ອຄົນມັນໝົດຮັກກັນ ຄິດແຕ່ຈະໄປຈາກກັນຢ່າງດຽວ 

ເມື່ອຄົນມັນໝົດຮັກກັນ ຄິດແຕ່ຈະໄປຈາກກັນຢ່າງດຽວ 

ເມື່ອຄົນມັນໝົດຮັກກັນ ຄິດແຕ່ຈະໄປຈາກກັນຢ່າງດຽວ

ຄົນເຮົານັ້ນ ຕອນທີ່ຍັງຮັກກັນ ຫຼື ຕອນທີ່ຍັງມີປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ກໍມັກຈະຢູ່ນຳກັນ ເຮັດເປັນຮັກກັນ ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ

ແຕ່ເມື່ອຄວາມຮັກມາຮອດ ຝ່າຍໃດໜື່ງທີ່ໝົດຮັກກັນ ຫຼື ເຫັນວ່າ ອີກຝ່າຍບໍ່ມີປະໂຫຍດກັບຕົວເອງແລ້ວ

ເຂົາກໍມັກຈະຫາເລື່ອງ ຕີຕົວອອກຫ່າງ ແລະ ຄິດທີ່ຈະໄປຈາກກັນຢ່າງດຽວ

ຄົນເຮົານັ້ນ ຕໍ່ໃຫ້ຮັກກັນຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ ແຕ່ຖ້າຜ່ານໄປຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ປີ ຄວາມຮັກມາຮອດຈຸດອີ່ມຕົວ ແລະ ໝົດລົງ ຝ່າຍໃດໜື່ງຕ້ອງເບື່ອ ແລະ ລຳຄານກັນ

ຖ້າບໍ່ຄິດທີ່ຈະເຕີ່ມເຕັມຄວາມຮັກ ໃຫ້ກັນ ມື້ໜື່ງມັນກໍໝົດໄປ

ພໍຄວາມຮັກເລີ້ມໝົດ ຄວາມຫ່າງເຫີນ ຄວາມບໍ່ໃສ່ໃຈ ບໍ່ສົນໃຈ ຫຼື ຄວາມເຢັນຊາກໍຈະຕາມມາ

ພໍເວລາ ເລີ່ມຈະຜ່ານໄປ ກໍຢາກທີ່ຈະແຍກທາງກັນ ແລະ ສຸດທ້າຍຕ່າງຄົນຕ່າງຢູ່ໃນທີ່ສຸດ

ເພາະວ່າຄົນເຮົານັ້ນ ເມື່ອໝົດຮັກກັນແລ້ວ ຝ່າຍນັ້ນກໍຄິດທີ່ຈະໄປ ຢ່າງດຽວ

ໂດຍທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ວ່າອີກຝ່າຍທີ່ຍັງຮັກຢູ່ນັ່ນ ຈະຮູ້ສຶກແບບໃດ

ແຕ່ສຸດທ້າຍ ຄົນທີ່ຍັງຮັກກໍຕ້ອງຍອມຮັກຄວາມຈິງ ພ້ອມກັບຄວາມເຈັບປວດ.

 

ບັນເທີງ