ເຊື່ອບໍ່ວ່າ ? ຄົນເຮົາພົບກັນເພາະວາດສະໜາ ຈາກກັນເພາະໂຊກຊະຕາ ກັບມາເພາະພົມລິຂິດ

ເຊື່ອບໍ່ວ່າ ? ຄົນເຮົາພົບກັນເພາະວາດສະໜາ ຈາກກັນເພາະໂຊກຊະຕາ ກັບມາເພາະພົມລິຂິດ

ເຊື່ອບໍ່ວ່າ ? ຄົນເຮົາພົບກັນເພາະວາດສະໜາ ຈາກກັນເພາະໂຊກຊະຕາ ກັບມາເພາະພົມລິຂິດ

ຄົນເຮົາພົບກັນ ເພາະວາດສະໜາ ຈາກກັນເພາະ ໂຊກຊະຕາ ກັບມາເພາະພົມຂິດ

 

 ຄົນເຮົາຖ້າບໍ່ມີວາດສະໜາຕໍ່ກັນ  ຕໍ່ໃຫ້ເດີນພົບກັນທຸກວັນ ກໍ່ສວນທາງກັນຢູ່ດີ

ຖ້າມີວາດສະໜາຕໍ່ກັນ ຕໍ່ໃຫ້ໂລກກວ້າງປານໃດ ກໍ່ເດີນມາພໍ້ກັນຢູ່ດີ

ຢ່າຍຶດຕິດກັບໃຈຄົນເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ຢ່າ ອ້ອນວອນສິ່ງໃດຫຼາຍເກີີນໄປກວ່າການກະທຳ

ຢ່າປ່ອຍຊີວິດອັນມີຄ່າໄປຕາມຍັດຖາກຳ ບໍ່ຂໍໃຫ້ມີຄວາມຮັກຕະຫຼອດໄປ ເພາະມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້

ແຕ່ເມື່ອພົບເຈີຄວາມຮັກ ກໍ່ຂໍໃຫ້ຮັກແບບມີສະຕິບໍ່ເລັ່ງລັດຮັດຮ້ອນໄປກັບຄວາມຮັກທີ່ພົບເຈີ ຂໍໃຫ້ໃຊ້ເວລາຮຽນຮູ້

ທຸກຄົນຕ້ອງງປະສົບພົບພໍ້ກັບຄວາມຜິດຫວັງ ເພາະມັນຄືກຳ

ໄດ້ມາບໍ່ຍຶດຕິດ ເສຍໄປບໍ່ໂສກເສົ້າ

ທຸກຢ່າງໃນໂລກເປັນຂອງງຊົ່ວຄາວ ເຮັດບຸນກັບພະທຸກແຫ່ງຫົນ ຕ້ອງບໍ່ລືມພະທີ່ຢູ່ໃນບ້ານພໍ່ແມ່ເຮົານີ້ລະ ຢ່າມອງຂ້າມ

ຊີວິດ ມີແຕ່ບຸນກັບບາບເທົ່ານັ້ນຖ້າສະສົມຍບຸນ  ຊີວິດກໍ່ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ

ຖ້າສະສົມບາບຊີວິດກໍ່ຈະດິ່ງລົງເຫວ ຮູບງາມແຕ່ໃຈເປັນທຸກ ຊັບສົມບັດບໍ່ນານກໍ່ເສື່ອມສະຫຼາຍ ບຸນສົມບັດຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ

ຈົ່ງຢ່າຄອຍໂຊກສະຕາ ”  ເພາະມັນ  ” ບໍ່ມີຂາຈົ່ງຟ້າວເຮັດສິ່ງດີໆ ກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກກ່ອນຈະບໍ່ມີໂອກາດເຮັດ

ຈົ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ເຮົາຮັກມີຄວາມສຸກ ກ່ອນທີ່ຈະບໍ່ມີເວລາໂລກມະນຸດບໍ່ໄດ້ວຸ້ນວາຍ ໃຈເຮົາຕ່າງຫາກທີ່ວຸ້ນວາຍ

ທຸກມີໄວ້ໃຫ້  ” ເຫັນບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ໃຫ້  ” ເປັນ

ພົມລິຂິດ ແລະ ໂຊກສະຊາ ເປັນພຽງແນວທາງໜື່ງໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ

ແນວໃດກໍຕາມ ທຸກຢ່າງຂື້ນກັບຈິດໃຈຂອງສອງຄົນເມື່ອເວົ້າເລື່ອງຄວາມຮັກ

ເມື່ອຮັກກັນ ຄົບກັນ ເລີກກັນ ກັບຄືນດີກັນ ໃຜຈະເຊື່ອແນວໃດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພົມລິຂິດ ໂຊກສະຕາ ຈິດໃຈຍັງຮັກ ຂື້ນກັບຄົນສອງຄົນ

 

ບັນເທີງ