ຮັກແທ້ ຕໍ່ໃຫ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຜິດຖຽງກັນ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍຍັງຢາກຈະຢູ່ນຳກັນບໍ່ຖິ້ມກັນໄປໃສ

ຮັກແທ້ ຕໍ່ໃຫ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຜິດຖຽງກັນ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍຍັງຢາກຈະຢູ່ນຳກັນບໍ່ຖິ້ມກັນໄປໃສ

ຮັກແທ້ ຕໍ່ໃຫ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຜິດຖຽງກັນ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍຍັງຢາກຈະຢູ່ນຳກັນບໍ່ຖິ້ມກັນໄປໃສ

ຄວາມຈິງແລ້ວ ຄວາມຮັກ ແລະ ການບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຜິດຖຽງກັນນັ້ນ

ຖືວ່າເປັນເລື່ອງປົກກະຕິໂດຍທົ່ວໄປ ມັນຈະເກີດຂື້ນກັບທຸກຄູ່ ຢູ່ທີ່ວ່າເຫດ ແລະ ຜົນມັນຕ່າງກັນເທົ່ານັ້ນ

ສີ່ງສຳຄັນ ຢູ່ທີ່ວ່າຫຼັງຈາກຜິດຖຽງ ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນແລ້ວນັ້ນ ສອງຄົນຈະຫາວິທີປັບຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ

ຫຼື ກັບມາຄຶນດີກັນໄດ້ຫຼືບໍ່ ແລະ ດ້ວຍວິທີໃດ ມັນຂື້ນກັບຄົນສອງຄົນ

ແນ່ນອນມັນອາດມີບາງສະຖານນະການທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍອີກຝ່າຍ

ເຊິ່ງອາດຈະເປັນນິໄສ ແລະ ການປະພຶດຕ່າງໆ

ເຊິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆ ແລະ ເລິກໆທີ່ເຮົາມີມັນຈະພະຍາຍາມບອກເຮົາວ່າໃຫ້ຄິດເຖີງ ແລະ ຢາກທີ່ຈະກັບຂໍຄືນດີ ຂໍໂທດກັບຄົນທີ່ເຮົາຮັກ

ແຕ່ຈົ່ງເຊື່ອໂລດວ່າ ຖ້າຄົນສອງຄົນມັນເປັນຄູ່ກັນແທ້ ກໍຈະກັບມາຫາກັນ ແລະ ດີກັນຢູ່ດີ

ຕໍ່ໃຫ້ຄົນສອງຄົນບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຜິດຖຽງກັນ ປານໃດ ສຸດທ້າຍ ກໍໃຫ້ອະໄພກັນ ແລະ ຍັງຢາກຢູ່ນຳກັນ ສານຕໍ່ຄວາມສຳພັນ

ສະນັ້ນຄົນສອງຄົນ ໃຫ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ຜິດຖຽງກັນ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍຍັງຢາກຈະຢູ່ນຳກັນບໍ່ຖິ້ມກັນໄປໃສ ເພາະຄົນສອງຄົນຄືຮັກແທ້ ຄູ່ແທ້ຕໍ່ກັນ

 

ບັນເທີງ