ຮອງຮັບແລ້ວ !! ຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກ ສາຂາ “ພາສາ ແລະ ວັດທະນາທຳລາວ”

ຮອງຮັບແລ້ວ !! ຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກ ສາຂາ “ພາສາ ແລະ ວັດທະນາທຳລາວ”

ຮອງຮັບແລ້ວ !! ຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກ ສາຂາ “ພາສາ ແລະ ວັດທະນາທຳລາວ”

ຂ່າວດີ !!! ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງ ການອະນຸມັດ ນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດ ປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ພາສາ ແລະ ວັດທະນາທໍາລາວ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 129/ສສກ ໃນວັນທີ 12/01/2021 ໂດຍມີເນື້ອຫາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ມາດຕາ 01 ຮັບຮອງ ແລະ ອະນຸມັດນຳໃຊ້ຫຼັກສູດລະດັບປະລິນຍາເອກ ສາຂາ ພາສາ ແລະ ວັດທະນະທໍາລາວ
ຢູ່ ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ;

ມາດຕາ 02 ໃຫ້ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວນີ້
ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ທຸກເງື່ອນໄຂທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ;

ມາດຕາ 03 ອະນຸມັດໃຫ້ຮັບນັກສຶກສາ ຮຸ່ນທີ່ໜຶ່ງ ຈໍານວນ 07 ຄົນ ໃນສົກສຶກສາ 2021-2022 ເປັນຕົ້ນໄປ;

ມາດຕາ 04 ໃຫ້ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ພາຍຫຼັງສຳເລັດ 01 ຊຸດຮຽນ ໃຫ້ປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນແລ້ວ ລາຍງານຄະນະນຳກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຊາບໃນເວລາອັນຄວນ.

 

ຂ່າວ