ຫ້າມບໍ່ໄດ້ຄືປາກຄາດຫວັງບໍ່ໄດ້ຄືໃຈຄົນຢ່າໄປຄິດໄປຫວັງຫຍັງກັບໃຈຄົນເລີຍ

ຫ້າມບໍ່ໄດ້ຄືປາກຄາດຫວັງບໍ່ໄດ້ຄືໃຈຄົນຢ່າໄປຄິດໄປຫວັງຫຍັງກັບໃຈຄົນເລີຍ

ຫ້າມບໍ່ໄດ້ຄືປາກຄາດຫວັງບໍ່ໄດ້ຄືໃຈຄົນຢ່າໄປຄິດໄປຫວັງຫຍັງກັບໃຈຄົນເລີຍ

ຄົນສິບຄົນ ຄິດກໍ່ຕ່າງກັນຄົນຮ້ອຍຄົນເຮັດກໍ່ຕ່າງກັນ ທຸກໆຢ່າງມັນຢູ່ນອກເຫນືອການຄວບຄຸມເຮົາ

ດັ່ງນັ້ນ ການໄປດິ້ນຕາມປາກຄົນດິ້ນຕາມຄວາມຄິດຄົນອື່ນຈຶ່ງມີແຕ່ທຸກກັບທຸກເທົ່ານັ້ນຊີວິດທີ່ສະຫງົບຄືການຄວບຄຸມຈິດ ຄວາມຄຸມຄວາມຄິດແລະການກະທຳຂອງຄົນເອງຕ່າງຫາກ

ເຮົາຈະຄວບຄຸມຢ່າງໃດ ຈຶ່ງຈະສຳເລັດຜົນການຄວບຄົມບໍ່ໃຫ້ໂກດນັ້ນກໍຄືເມື່ອຄຳເວົ້າທີ່ບໍ່ດີຂອງຄົນມາກະທົບຈິດເຮົາ

ເຮົາຕ້ອງຮູ້ເທົ່າທັນຈິດຕົນເມ່ືອຮູ້ວ່າໂກດກຳຫນົດຈິດເມື່ອຮູ້ສຶກໂກດເມື່ອໂກດແລ້ວໄດ້ຫຍັງ ເມື່ອຊັງແລ້ວໄດ້ຫຍັງ

ເບິ່ງເຫັນໂທດ ຂໍດີ ຂໍ້ເສຍ ຂອງຄວາມໂກດຝືກບ່ອຍໆ ແລ້ວພາຍໃນເຮົາຈະສະຫງົບບໍ່ໂກດບໍ່ຊັງບໍ່ດິ້ນໄປຕາມຄຳເວົ້າຄົນ

ຄົນບາງຄົນເວົ້າບໍ່ດີຢູ່ເປັນປະຈຳ ນັ້ນກໍ່ບົ່ງບອກເຖິງນິໄສ ແລະຄວາມຄິດອ່ານຂອງເຂົາ

ຄົນບາງຄົນມັກນິນທາເປັນນິໄສ ເພາະຕົວເອງມີປົມ
ຢາກລົບປົມດ້ອຍຕົນໂດຍເອາປົມດ້ອຍຄົນອື່ນມາກົບກືນ

ຄົນບາງຄົນທັ້ງຄິດບໍ່ດີເວົ້າບໍ່ດີ ຄົນທຳອິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນບໍ່ແມ່ນໃຜອື່ນ ກໍ່ຄືຕົນເອງນັ້ນແຫລະ.

 

ບັນເທີງ