ສາວໆຫ້າມພາດ !! ຊາບຊື້ງ ຄຳສອນຂອງພໍ່ຄົນໜື່ງ ທີ່ສອນລູກສາວ ເລືອກຊີວິດຄູ່

ສາວໆຫ້າມພາດ !! ຊາບຊື້ງ ຄຳສອນຂອງພໍ່ຄົນໜື່ງ ທີ່ສອນລູກສາວ ເລືອກຊີວິດຄູ່

ສາວໆຫ້າມພາດ !! ຊາບຊື້ງ ຄຳສອນຂອງພໍ່ຄົນໜື່ງ ທີ່ສອນລູກສາວ ເລືອກຊີວິດຄູ່.

ທັງທ່ານຍິງ ແລະ ທ່ານຊາຍກໍລ້ວນແຕ່ຄວນອ່ານບົດນີ້ເພື່ອຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກ

1. ພໍ່ຄົນໜື່ງເຕືອນຜູ້ເປັນລູກສາວຂອງຕົນວ່າ: ‘’ມີບາງຄົນເໝາະກັບລູກແຕ່ລູກບໍ່ຮັກເຂົາ, ມີບາງຄົນທີ່ຮັກລູກແຕ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບລູກ. ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າຮັກ ຫຼື ບໍ່ຮັກ, ຢ່າໃຊ້ຫູຟັງແຕ່ໃຫ້ໃຊ້ຕາເບິ່ງ, ເບີ່ງວ່າເຂົາພະຍາຍາມສ່ຳໃດ. ຖ້າຢາກຮູ້ວ່າເໝາະສົມກັບລູກ ຫຼື ບໍ່, ຢ່າາຖາມວ່າເຂົາມີຫຍັງ, ແຕ່ຈົ່ງຖາມຮອຍຍິ້ມ ແລະ ນ້ຳຕາຂອງລູກ. ຄົນທີ່ຍາມໃດກໍເຮັດໃຫ້ລູກນ້ຳຕາຕົກ, ເງື່ອນໄຂຈະດີສ່ຳໃດກໍຢ່າເອົາ. ຄົນທີ່ຍາມໃດກໍເຮັດໃຫ້ລູກມີຮອຍຍີ້ມ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະທຸກຍາກສ່ຳໃດກໍຈົ່ງຮັກສາໄວ້. ຍອມທຸກຍາກແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ດີກວ່າສຸກສະບາຍແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍນ້ຳຕາ”

2. ຄວາມເຈັບປວດທີ່ຜູ້ຊາຍມອບໃຫ້ຜູ້ຍິງ, ບໍ່ສະເພາະແຕ່ວ່າຍ້ອນເຂົາຮັກຄົນອື່ນ, ແຕ່ເຂົາເຮັດໃຫ້ນາງຕ້ອງໝົດຫວັງທຸກຄັ້ງທີ່ຄອຍຖ້າ, ເມື່ອນາງອ່ອນແອບໍ່ເຄີຍດູແລເອົາໃຈໃສ່. ສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ຮັກເຈົ້າແທ້, ເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ນາງຮ້ອງໄຫ້, ເຮັດໃຫ້ນາງເຈັບປວດ, ແຕ່ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ນາງຕ້ອງມິດງຽບ, ເພາະມິດງຽບໝາຍເຖິງຄວາມເຈັບປວດທີ່ສຸດ, ແມ່ນສຽງຫ້ອງໄຫ້ທີ່ທໍລະມານທີ່ສຸດຂອງຜູ້ຍິງ. ທ່ານຄວນຮູ້ໄວ້ວ່າ, ຜູ້ຍິງມັກທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມເອົາໃຈໃສ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຊີວິດຈະຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່ານາງຈະບໍ່ເປີດໃຈເລື່ອງໃດ, ນາງກໍຢາກເລົ່າທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບນາງໃຫ້ທ່ານຟັງ, ນັ້ນແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດສະແດງອອກວ່ານາງຮັກ. ຖ້າມີມື້ໃດນາງມິດງຽບທ່ານຈະບໍ່ມີທາງກັບມາເປັນຄືເກົ່າແລ້ວ

3. ບັນດາທ່ານຍິງຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ: ແໜງຊອກຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ມີເງີນຫຼາຍແຕ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະເອົາເງິນນັ້ນໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຈ່າຍ, ແລະ ກໍບໍ່ວ່າຕ້ອງຊອກຜູ້ຊາຍທີ່ມີເງີນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແຕ່ຂີ້ຖີ່ທຸກກີບກັບທ່ານ. ບັນຊີເງີນຂອງຜູ້ຊາຍບໍ່ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ, ທີ່ສຳຄັນແມ່ນເງິນເທົ່າໃດທີ່ເຂົາໃຊ້ມັນໄປກັບທ່ານ. ຢ່າບອກກັບໂຕເອງຈັກເທື່ອວ່າພຽງແຕ່ຕ້ອງການຄວາມຮັກບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງຂອງ, ໃນປັດຈຸບັນໃຜກໍສະແຫວງຫາເງິນຄຳນີ້, ຄົນທີ່ກ້າເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກນ້ຳເຫື່ອນ້ຳແຮງຂອງເຂົາມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານ ສີ່ງນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາຮັກທ່ານໝົດໃຈ, ເພາະຈຳພວກຄົນທີ່ເຂົາເຫັນແກ່ໂຕເຂົາພຽງແຕ່ຮັກໂຕເອງກໍເທົ່ານັ້ນ

4. ທ່ານຍິງຕ້ອງຈື່ວ່າ, ເລືອກຜູ້ຊາຍບໍ່ຕ້ອງມີມາດຖານຫຍັງອື່ນ, ພຽງແຕ່ເລືອກຄົນທີ່ເຂົາຮັກເຮົາກໍພໍ!! ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະມີເງິນຫຼາຍປານໃດ, ຄວາມສາມາດເກັ່ງສ່ຳໃດ, ຫຼໍ່ເຫຼົາປານໃດ, ເວົ້າມ່ວນສ່ຳໃດ, ສະຫຼາດປານໃດ, ມີທັກສະສ່ຳໃດ, ມັກຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນປານໃດກໍຕາມ, ແຕ່ຖ້າເຂົາບໍ່ຮັກເຈົ້າ ແລ້ວທຸກຢ່າງນັ້ນກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍ!! ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ກ້າຈະເອົາຮູບຂອງທ່ານໃສ່ໄວ້ໃນກະເປົາເງິນຂອງເຂົາ, ຜູ້ຊາຍທີ່ຍອມໃຫ້ເຈົ້າກັດເປັນຮອຍແປ້ວຕາມຮ່າງກາຍເຂົາ; ຜູ້ຊາຍທີ່ກ້າຂຽນເຖິງເຈົ້າຢູ່ເທິງໜ້າເຟສບຸກ;ຜູ້ຊາຍທີ່ໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບເຂົາ; ຜູ້ຊາຍທີ່ເວລາທ່ານຄຽດຖາມບອກລາແຕ່ເຂົາກໍບໍ່ປ່ອຍທ່ານໄປ, ແຕ່ກອດເອົາທ່ານໄວ້ແໜ້ນໆບໍ່ໃຫ້ໄປໃສ; ຜູ້ຊາຍທີ່ຮັບຜິດຊອບທຸກຢ່າງ ແລະ ເຮັດດີກັບທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

5. ເວລາທີ່ທ່ານບໍ່ມີຄູ່, ເຖິງວ່າຈະໂດດດ່ຽວ, ກໍສາມາດໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກໄດ້. ຕອນນີ້, ການໄຮ້ຄູ່ກໍແມ່ນວິທີການດຳລົງຊີວິດແບບໜື່ງ. ທ່ານສາມາດໄປໄດ້ທົ່ວໂລກດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ, ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຄົນແປກໜ້າອື່ນໆ. ທ່ານກໍສາມາດເລີກວຽກແລ້ວກັບບ້ານທັນທີ, ລີ້ມລອງຊີວິດຂອງໂຕເຮົາເອງ. ໂດດດ່ຽວເວລາຢູ່ຄົນດຽວບໍ່ໄດ້ໜ້າຢ້ານກົວ. ທີ່ໜ້າຢ້ານກົວແມ່ນ ມີຄູ່ຊີວິດແຕ່ຍັງຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ

6. ຖ້າມີຄວາມຮັກ, ແລ້ວບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານດີຂື້ນ, ໜ້າເສຍດາຍເພາະວ່າທ່ານໄດ້ເລືອກຜິດຄົນແລ້ວ. ຖ້າຄົນນັ້ນຮັກທ່ານແທ້, ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະຕ້ອງລຳບາກປານໃດ, ກໍຈະບໍ່ມີທາງໜີໄກຈາກທ່ານໄປ. ຄວາມຮັກທີ່ດີ, ຈະນຳມາເຊີ່ງສີ່ງທີ່ດີ. ຖ້າບໍ່ດີ, ກໍເວົ້າໄດ້ພຽງແຕ່ວ່າເຄີຍຮັກ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະເຄີຍຮັກໃຜມາກ່ອນ, ຜົນທີ່ອອກມາກໍມີພຽງແຕ່ແບບດຽວ. ຄົນທີ່ພາເຈົ້າໄປຈົນສຸດທາງ ນັ້ນຈື່ງແມ່ນຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນໆໜຶ່ງມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍຄືການທີ່ຊອກໄດ້ຖືກຄົນ, ຜູ້ຊາຍທີ່ເອົາໃຈທ່ານ, ທົນນິໃສເດີມໆຂອງທ່ານ, ພ້ອມທັງຮັກທຸກຢ່າງທີ່ເປັນທ່ານ

ເມື່ອຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງຊອກໄດ້ຜູ້ຊາຍທີ່ດີ ແມ່ນທັງໝົດຊີວິດນີ້ນາງບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນຜູ້ໃຫຍ່. ເມື່ອຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງນັບມື້ຍິ່ງເຕີບໂຕ, ຍິ່ງແຂງແກ່ນ, ກໍຍ້ອນວ່າຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນຍັງບໍ່ດີພໍ.

 

ຂໍ້ຄິດ