ບັນເທີງ

ຢູ່ບ່ອນໃດແລ້ວມີຄວາມສຸກກໍ່ຢູ່ບ່ອນນັ້ນໂລດ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ຄົນດຽວລຳພັງກໍຕາມ

ຢູ່ບ່ອນໃດແລ້ວມີຄວາມສຸກກໍ່ຢູ່ບ່ອນນັ້ນໂລດ ເຖິງວ່າຈະຢູ່ຄົນດຽວລຳພັງກໍຕາມ

ຖ້າເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດແລ້ວເຮົາມີຄວາມສຸກ ບາງຄັ້ງເຮົາກໍ່ຕ້ອງຢືນໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະຢືນຢູ່ຄົນຽວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຖ້າເຮົາມີຄວາມສຸກ ເຮົາຈະສົນໃຈເຮັດຫຍັງ

ບາງຄົນນັ້ນບໍ່ຢາກທີ່ຈະຢືນຄົນດຽວ ບໍ່ຢາກໂສດ ເລີຍຕ້ອງຫາໃຜຈັກຄົນເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ແຕ່ນັ້ນກັບເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກບໍ່ມີຄວາມສຸກ ແຕ່ຍັງຝືນທົນຢູ່ແບບນັ້ນ ແລ້ວແບບນີ້ຈະເອີ້ນໄດ້ວ່າມີຄວາມສຸກໄດ້ແນວໃດ ໃນເມື່ອຕ້ອງທົນທຸກຢູ່ແບບນັ້ນ

ໃຫ້ເຮົາສົນໃຈພຽງແຕ່ວ່າ ເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດແລ້ວມີຄວາມສຸກ ພຽງສໍ່ານັ້ນກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ ເຖິງຈະຢູ່ຄົນດຽວແຕ່ຖ້າເຮົາຄິດບວກ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບມັນ ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຫາຍຫຍັງ

ອີກຢ່າງນ້ອຍເຮົາກໍ່ມີອິດສະຫຼະທີ່ຈະໄດ້ເຮັດຫຍັງຕາມໃຈທີ່ເຮົາຕ້ອງການ ບໍ່ຕ້ອງມີໃຜມາຄອຍຫ້າມ ຫຼື ບົງການຊີວິດເຮົາ

ເພາະສະນັ້ນຖ້າເຮົາຢູ່ບ່ອນໃດແລ້ວມີຄວາມສຸກ ກໍ່ຢູ່ໄປໂລດ ຖ້າມີໃຜແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສຸກ ທຸກໃຈດ້ວຍຊ່ຳຖ້າໂສດກໍບໍ່ຕ້ອງຫາໃຜເຂົ້າມາໃນຊີວິດກໍໄດ້

ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວ ມັນກໍຂື້ນກັບບາງຄົນ ບາງຍອມເຈັບ ຍອມທົນ ແຕ່ບໍ່ຍອມຢູ່ຄົນດຽວ.