ຂໍ້ຄິດ

ບໍ່ເຄີຍອາຍທີ່ມີໝູ່ໜ້ອຍ ເພາະເລືອກຄົບແຕ່ຄົນທີ່ຈິງໃຈກັບເຮົາ ໃຜນົກ 2 ຫົວບໍ່ເອົາ

ບໍ່ເຄີຍອາຍທີ່ມີໝູ່ໜ້ອຍ ເພາະເລືອກຄົບແຕ່ຄົນທີ່ຈິງໃຈກັບເຮົາ ໃຜນົກ 2 ຫົວບໍ່ເອົາ

ໝູ່ບໍ່ຈຳເປັນເລີຍທີ່ຈະຕ້ອງເນັ້ນປະລິມານໃຫ້ຫຼາຍ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຄວນເນັ້ນຄືຄຸນນະພາບຫຼາຍກວ່າ

ມີໝູ່ຫຼາຍແຕ່ບໍ່ຈິງໃຈ ມັນຈະມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ເມື່ອທຽບກັບມີໝູ່ພຽງຄົນດຽວ ແຕ່ເປັນໝູ່ທີ່ຈິງໃຈກັບເຮົາແມ່ນບໍ່.

ເຮົາຄວນຈະສົນໃຈກໍ່ຄືການຄົບໝູ່ທີ່ີດີ ບໍ່ແມ່ນຄົບໝູ່ແບບໃດກໍ່ໄດ້

ເພາະບາງຄັ້ງໝູ່ກໍ່ເປັນຄົນນຳພາຄວາມສຸກມາໃຫ້ ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງໝູ່ກໍ່ມັກຈະນຳພາຄວາມຊວຍ ແລະ ຄວາມທຸກມາໃຫ້ເຊັ່ນກັນ.

ການຄົບໝູ່ສຳຄັນຫຼາຍ ເຖິງຈະມີນ້ອຍ ແຕ່ຖ້າໃຈ 100% ມັນກໍ່ຍ່ອມດີກວ່າມີໝູ່ຫຼາຍ

ແຕ່ພຶ່ງພາໄວ້ໃຈບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຢ່າຄິດວ່າມີຂໍແຕ່ມີໝູ່ຫຼາຍເຂົ້າໄວ້ແລ້ວຈະດີ

ຫາໝູ່ແທ້ຈັກຄົນເບິ່ງ ແລ້ວເຮົາຈະມີຄວາມສຸກໃຈຊີວິດ ຢ່າເອົາໝູ່ບໍ່ແທ້ບໍ່ຈິງໃຈ

ໝູ່ບໍ່ແທ້ເຂົ້າມາໃນຊີວິດເລີຍ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ ແລະ ໝູ່ພວກນັ້ນອາດຈະນຳພາຄວາມທຸກມາກໍ່ໄດ້.