ຂໍ້ຄິດ

ບໍ່ຄວນໂທດເຂົາທີ່ເຂົາບໍ່ຮັກ ຜິດທີ່ຕົວເຮົາເອງທີ່ຮັກເຂົາຫຼາຍເກີນໄປ

ບໍ່ຄວນໂທດເຂົາທີ່ເຂົາບໍ່ຮັກ ຜິດທີ່ຕົວເຮົາເອງທີ່ຮັກເຂົາຫຼາຍເກີນໄປ

ບາງຄັ້ງນັ້ນເຮົາກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປໂທດທີ່ເຂົາບໍ່ຮັກເຮົາດອກ ແຕ່ຄົນທີ່ເຮົາຄວນໂທດກໍ່ຄືຕົວຂອງເຮົາເອງນີ້ລະ ທີ່ເຮົານັ້ນຮູ້ສຶກຮັກເຂົາຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ບໍ່ຄິດຢັບຢັ້ງໃຈຕົວເອງ

ຄົນທຸກຄົນນັ້ນມີສິດທີ່ຈະຮັກຈະມັກໃຜ ມັນເປັນເລື່ອປົກກະຕິ ແລະ ເຂົາກໍ່ມີສິດທີ່ຈະບໍ່ຮັກ ທີ່ຈະບໍ່ມັກເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາບໍ່ຄວນໄປໂທດເຂົາດອກວ່າເຂົາບໍ່ຮັກເຮົາ ເພາະມັນເປັນສິດຂອງເຂົາ ທີ່ຈະເລືອກວ່າຈະຮັກເຮົາຫຼືບໍ່ຮັກ

ຄືຕອນທີ່ມີໃຜຈັກຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ມັກເຂົ້າມາຈີບເຮົາ ເຮົາກໍ່ມັກຈະປະຕິເສດໄປ ກັບຄົນອື່ນເຂົາກໍ່ຄິດແບບນັ້ນເຊັ່ນກັນ

ເພາະສະນັ້ນ ຢ່າໄປໂທດທີ່ເຂົາບໍ່ຮັກເຮົາເລີຍ ເຮົາໂທດຕົວເຮົາເອງດີກວ່າ ທີ່ຮູ້ວ່າເຂົາບໍ່ຮັກ ກໍ່ຍັງເຮັດຫຍັງເກີນຕົວສຸດທ້າຍກໍ່ຕ້ອງມານັ່ງເສຍໃຈ ເພາະສິ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດ ຢ່າໄປຄິດໂທດໃຜໃຫ້ມັນເສຍເວລາເລີຍ ໂທດຕົວເອງດີກວ່າວ່າຢ່າເຮັດແບບນີ້ ຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງມານັ່ງເສຍໃຈກັບເລື່ອງແບບນີ້

ເຮົາຄວນເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນຫຼາຍໆ ເມື່ອມີຄວາມຮັກ ໄດ້ຄົບກັບໃຜແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງຄຳນືງເຖີງວ່າມີຮັກ ມີໝົດຮັກ ມີສົມຫວັງ ມີຜິດຫວັງ ເມື່ອເຂົ້າໃຈສີ່ງນີ້ແລ້ວ

ເຈົ້າຈະບໍ່ເສຍໃຈຫຼາຍ ເມື່ອເຂົາປ່ຽນໄປ ຫຼື ເຂົາໝົດຮັກ ຈະໄດ້ທຳໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຈະບໍ່ເສຍໃຈຫຼາຍ ເພາະເຂົ້າໃຈຢູ່ແລ້ວ.