ບາງຄັ້ງ ການເປັນໂສດ ຍອມດີກວ່າ ຢູ່ໃນໂໝດຮັກຄົນຜິດ ໄປຄົບກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮັກເຮົາ ບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ

ບາງຄັ້ງ ການເປັນໂສດ ຍອມດີກວ່າ ຢູ່ໃນໂໝດຮັກຄົນຜິດ ໄປຄົບກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮັກເຮົາ ບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ

ບາງຄັ້ງ ການເປັນໂສດ ຍອມດີກວ່າ ຢູ່ໃນໂໝດຮັກຄົນຜິດ ໄປຄົບກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮັກເຮົາ ບໍ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ

ຫຼາຍຄົນມັກຈະຢ້ານກັບການຢູ່ເປັນໂສດ ເລີຍຕ້ອງພະຍາຍາມຫາໃຜຈັກຄົນເຂົ້າມາໃນຊີວິດ

ເມື່ອຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການເລືອກຮັກຄົນຮັກຜິດ ຄົບກັບຄົນທີ່ບໍ່ຈິງໃຈກັບເຮົາ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກໄຮ້ຄ່າ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມສຸກໃນຊີວິດ

ດັ່ງນັ້ນເມື່ອເວລາທີ່ຈະຮັກໃຜຈັກຄົນ ເຮົາຄວນທີ່ຈະເບີ່ງໃຫ້ດີ ແລະ ແນ່ໃຈວ່າຄົນໆນັ້ນ

ຈະເປັນຄົນຮັກທີ່ຂອງເຮົາຫຼືບໍ່ ຢ່າພະຍາຍາມຫາໃຜເຂົ້າມາໃນຊີວິດເພາະພຽງວ່າ ເຮົາບໍ່ຢາກຈະຕ້ອງເປັນໂສດ ຫຼື ແກ້ເຫງົາໄປວັນໆ

ເພາະຖ້າເຮົາໄດ້ຄົບກັບຄົນບໍ່ດີ ຄົນບໍ່ໄດ້ຈິງໃຈ ເຮົາອາດຈະເສຍໃຈ ທຸກໃຈຫຼາຍດວ່າການຢູ່ເປັນໂສດກໍເປັນໄດ້

ຖ້າການທີ່ຈະຕ້ອງມີຄົນຫຼືໃຜຈັກຄົນ ທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ແຕ່ເຂົາກັບຄືທຸກຢ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນສຳລັບເຮົາ ແລະ ເບີ່ງຄືວ່າຈະໄປບໍ່ລອດ

ສູ້ຢູ່ເປັນໂສດຕົວຄົນດຽວ ໜ້າຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍກວ່າການໄປຮັກຜິດຄົນຮັກຄົນທີ່ບໍ່ຮັກເຮົາ

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຢ່າຄິດພຽງວ່າຮັກໃຜຈັກຄົນພຽງເພາະວ່າເຮົາເຫງົາ ຫຼື ພຽງຕ້ອງການໃຜຈັກຄົນເທົ່ານັ້ນ

ເພາະຢ່າລືມວ່າການທີ່ຈະຄົບ ຈະຮັກກັບໃຜ ຫຼື ຄົນທີ່ຈະຮັກກັນນັ້ນ

ຈະຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນໄປອີກຍາວນານ ເຮົາຈື່ງຄວນຫາຄົນທີ່ຮັກເຮົາແທ້ ແລະ ຈະບໍ່ເສຍໃຈທີ່ຫຼັງ

ສະນັ້ນ ຈື່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຢູ່ເປັນໂສດ ຍອມດີກວ່າຢູ່ໃນໂໝດຮັກຄົນຜິດ ຮັກຄົນບໍ່ຮັກເຮົາ

ເຖີງໂສດມັນຈະເຫງົາກໍຕາມ ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ທຸກໃຈເທົ່າຮັກຜິດຄົນເຊື່ອໂລດ.

 

ບັນເທີງ