ບາງຄັ້ງຄວາມຫ່ວງໄຍຂອງເຮົາ ອາດເປັນ ການກ້າວກ່າຍ ສຳລັບເຂົາໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຕົວ

ບາງຄັ້ງຄວາມຫ່ວງໄຍຂອງເຮົາ ອາດເປັນ ການກ້າວກ່າຍ ສຳລັບເຂົາໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຕົວ

ບາງຄັ້ງຄວາມຫ່ວງໄຍຂອງເຮົາ ອາດເປັນ ການກ້າວກ່າຍ ສຳລັບເຂົາໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຕົວ

ເມື່ອໄດ້ຄົບໄດ້ຮັກ ກັບຄົນໜື່ງແລ້ວ ແນ່ນອນວ່າ ບາງຄັ້ງຄວາມຮຸ້ຂອງເຮົາເປັນຫ່ວງ ຫວງ ຫຶງເຂົາຫຼາຍ
ດ້ວຍຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງເຮົານັ້ນ

ບາງຄັ້ງກັບກາຍເປັນຄວາມ ກ້າວກ່າຍ ສຳລັບເຂົາ ເວົ້າງ່າຍໆເຂົາລຳຄານ ທີ່ເຮົາ ຈຸກຈິກ ຄ່ອຍຫວງເຂົາຫຼາຍເກີນໄປ

ທັງໆທີ່ຄວາມເປັນຈິງເຮົາເປັນຫ່ວງເພາະຫວັງດີ  ແຕ່ເຂົາເບີ່ງເຈດຕະນາຂອງເຮົາຜິດ ຫຼື ເບີ່ງວ່າເຮົາວຸ້ຍວາຍ ຫຍຸ້ງເລື່ອງຂອງເຂົາຫຼາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກລຳຄານ

ເພາະຄວາມຫ່ວງໃຍ ກັບ ຄວາມກ້າວກ່າຍມັນມີເສັ້ນບາງໆທີ່ກັ້ນຢູ່ ເຊີ່ງມັນຢູ່ທີ່ຄວາມຄິດທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບນຳ
ຖ້າເຂົາຮັກເຮົາຈິງເຂົາຈະເຂົ້າໃຈເອງວ່າ ມັນຄືຄວາມຫ່ວງໄຍ ຄວາມຮັກ ເຮົາບໍ່ຢາກເສຍເຂົາໄປເຮົາຈື່ງເຮັດແນວນັ້ນ

ແຕ່ຖ້າເຂົາບໍ່ໄດ້ຮັກເຮົາຈິງ ບໍ່ຫວັງຈະຢຸດຢູ່ທີ່ເຮົາ ເຂົາຈະເບີ່ງວ່າມັນຄືການກ້າວກ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ ເຮົາໄປຫຍຸ້ງເລື່ອງຂອງເຂົາຫຼາຍເກີນໄປ

ຢ່າງເຊັ່ນ ເຂົາບໍ່ຫວ່າງ ເຮົາກໍຖາມ ໄປໃສມາໃສ ເຮົາກໍທ້ວງ ອັນໃດເຮົາບໍ່ມັກ ເຮົາບອກເຂົາ ແຕ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈສີ່ງນັ້ນ

ເພາະສະນັ້ນແລ້ວການທີ່ເຮົາຫ່ວງໃຍເຂົາ ແຕ່ເຂົາຮູ້ສຶກລຳຄານ ຫຼື ເຂົາເບີ່ງວ່າເຮົາໄປຫຍຸ້ງເລື່ອງຂອງເຂົາ ເຮົາຄວນຢຸດ ຫຼື ຄິດໄວ້ດີໆ ວ່າສີ່ງທີ່ເຮົາເປັນຢູ່ຕອນນີ້ມັນດີກັບຕົວເຮົາ ແລ້ວຫຼືບໍ່

ຖ້າບໍ່ຊັ້ນ ເຮົາຈະເປັນຄົນເຈັບ ແລະ ເສຍໃຈ ທໍ້ແທ້ ກັບຄວາມຮັກ ໃນເມື່ອຄວາມຫ່ວງໄຍກັບກາຍເປັນຄວາມລຳຄານສຳລັບເຂົາ

ຖ້າໃຜຢູ່ໃນສະຖານະການແບບນີ້ ຈົ່ງ ຄິດໃຫ້ດີ ແລະ ພິຈາລະນາເບີ່ງ ຕາມຄວາມເປັນຈິງ ເຮົາເຮັດຫຼາຍເກີນໄປບໍ່ ຫຼື ສົມມາພາຄວນແລ້ວ ກັບສີ່ງທີ່ເຮັດໄປ ຖ້າສົມມາພາຄວນ ແລ້ວ ໃນຖານະຄົນຮັກ ຖ້າເຂົາຍັງເບີ່ງແນວນັ້ນ

ສຸດທ້າຍແລ້ວ ກໍຂື້ນຢູ່ກັບເຈົ້າເອງຈະຕັດສິນໃຈແນວໃດ ຈະໄປຕໍ່ ຫຼື ຈະຢຸດທັນທີ ຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາເບີ່ງ.

ບັນເທີງ