ບາງຄັ້ງການທີ່ເຮົາເປັນຄູ່ຊີວິດ ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດຂອງເຂົາ

ບາງຄັ້ງການທີ່ເຮົາເປັນຄູ່ຊີວິດ ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດຂອງເຂົາ

ບາງຄັ້ງການທີ່ເຮົາເປັນຄູ່ຊີວິດ ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຈະຕ້ອງເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດຂອງເຂົາ

ການເປັນຄູ່ຊີວິດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດເຂົາທັງໝົດດອກ ຄົນທຸກຄົນນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດຂອງຕົວພວກເຂົາເອງ ຢ່າໃຊ້ຄວາມຮັກມາເປັນຂໍ້ອ້າງໃນການທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດໃຜເລີຍ

ຄົນບາງຄົນນັ້ນຮັກຫຼາຍ ຈົນຮູ້ສຶກວ່າຢາກຈະເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດອີກຝ່າຍໂດຍບໍ່ຄິດເລີຍວ່າການຈະເຮັດແບບນັ້ນອາດຈະເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍອຶດອັດໄດ້ ເພາະຄົນທີ່ຕ້ອງການເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດຄົນອື່ນນັ້ນ ມັກຈະບົງການຊີວິດຂອງຄົນອື່ນໃຫ້ເປັນໄປຕາມທີ່ຕົວເອງຕ້ອງການ ທັ້ງໆທີ່ຊີວິດນັ້ນເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງ

ການເປັນຄູ່ຊີວິດຄືການໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັບອີກຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະສາມາດຄອບຄອງຊີວິດຂອງອີກຝ່າຍໄວ້ໄດ້ສະເໝີໄປ ຖ້າເປັນແບບນັ້ນສະແດງວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຄວາມຮັກແລ້ວ ເພາະຖ້າເຮົາຮັກໃຜຈິງຈັງເຮົາຈະບໍ່ຄິດວ່າເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດເຂົາດອກ

ສະນັ້ນ ການທີ່ເປັນຄູ່ຊີວິດໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຮ່ວມກັນ ເຮົາເປັນພຽງສ່ວນໜື່ງເທົ່ານັ້ນໃນຊີວິດຂອງກັນ ແລະ ກັນ ບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງແບບ 100% ສະນັ້ນ ເມື່ອຕົກລົງຄົບກັນ ຢ່າບັງຄັບກັນໃຫ້ອີກຝ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນອີກຝ່າຍອຶດອັດໃຈ

ເຮົາຄວນໃຫ້ເວລາສ່ວນຕົວໃຫ້ຝ່າຍແດ່ ບໍ່ແມ່ນວ່າ ອີຫຍັງ ກໍຕ້ອງຜ່ານເຮົາກ່ອນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຂົາ ບໍ່ມີຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງຕົວເອງ. 

ຂໍ້ຄິດ