ຂໍ້ຄິດ

ຖ້າເລີກກັນຈະເສຍໃຈພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ ແຕ່ຖ້າທົນຄົບຕໍ່ໄປຈະເສຍໃຈຊໍ້າໆຕະຫຼອດໄປ (ຝາກໃຫ້ຄິດ)

ຖ້າເລີກກັນຈະເສຍໃຈພຽງແຕ່ຄັ້ງດຽວ ແຕ່ຖ້າທົນຄົບຕໍ່ໄປຈະເສຍໃຈຊໍ້າໆຕະຫຼອດໄປ (ຝາກໃຫ້ຄິດ)

ບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະທົນຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ່ນຈະຮູ້ດີວ່າຕົວເອງຈະຕ້ອງເຈັບປວດຊ້ຳໆອີກ ເພາະເຮົາຍັງຮັກເຂົາຫລາຍຈົນລືມຮັກຕົວເອງ ແຕ່ສຳລັບບາງຄົນນັ້ນ

ເລືອກທີ່ຈະຍອມເລີກ ຍອມເຈັບແລະເສຍໃຈຄັ້ງດຽວ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງທົນຈົບໄປ ເພາະເຮົາເລີ່ມຮັກຕົວເອງຫຼາຍຂື້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງຮັກເຂົາຢູ່ ເຊີ່ງຄົນທັງສອງປະເພດນີ້ ບໍ່ໄດ້ມີໃຜດີກວ່າໃຜ ຫຼື ໃຜສະຫຼາດກວ່າໃຜ ເພາະທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະເລືອກເສັ້ນທາງຂອງຕົວເອງ

ການຍອມທົນ ມັນສາມາດບອກໄດ້ວ່າເຮົາຮັກເຂົາສໍ່າໃດ ແລະ ຍອມຮັບເຂົາໄດ້ຫຼາຍພຽງໃດ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາຈະເບິ່ງເຫັນຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາທຸກໃຈ ແຕ່ສຸດທ້າຍເຮົາກໍ່ຍອມທົນ ແລະ ບໍ່ເສຍເຂົາໄປ

ສ່ວນການຍ່າງອອກມາ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນເພາະເຫັນແກ່ຕົວ ເພາະເຮົາຮັກຕົວເອງຫຼາຍກວ່າການຍອມເຈັບຢູ່ຊ້ຳໆຢູ່ແບບນັ້ນ ເພາະຈັ່ງໃດເຮົາກໍ່ຍັງເຈັບຢູ່ດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຄວາມເຈັບປວດພຽງຄັ້ງດຽວ ແຕ່ເຊື່ອວ່າມັນຄົງໃຊ້ເວລາຢຽວຢາຄວາມເຈັບປວດໄດ້

ສະນັ້ນການເລີກຄວາມເຈັບປວດທັງສອງແບບ ຂື້ນຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາຈະເລືອກທາງໃດຫຼາຍກວ່າກັນ ແລະ ບໍ່ມີໃຜຖືກໃຜຜິດ

ຂື້ນເຈົ້າເອງທີ່ຈະເລືອກຕັດສິນໃຈ ເມື່ອເຈົ້າຢູ່ໃນສະຖານະການ ແບບວ່າ ຮັກເຂົາຫຼາຍ ບໍ່ຢາກເສຍເຂົາໄປ ຍອມໃຫ້ອະໄພເຂົາ ເຂົາເຮັດໃຫ້ເສຍໃຈຊໍ້າໆ ຕະຫຼອດ ຈະຍອມຖອຍອອກມາ ຫຼື ຢູ່ຕໍ່ໄປຍອມເຈັບຊໍ້າໆເພາະບໍ່ຍອມເສຍເຂົາໄປ

ຂື້ນກັບເຈົ້າເອງ ທີ່ຈະໃຊ້ ຄວາມຮູ້ສຶກສິນໃຈໄດ້ ຈະຖອຍ ຫຼື ຈະທົນຕໍ່ໄປ.