ຖ້າເຈົ້າຮັກເເຟນເຈົ້າແທ້ ! ເຈົ້າກໍຄວນໃຫ້ກຽດແຟນຂອງເຈົ້າ ທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ

ຖ້າເຈົ້າຮັກເເຟນເຈົ້າແທ້ ! ເຈົ້າກໍຄວນໃຫ້ກຽດແຟນຂອງເຈົ້າ ທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ

ຖ້າເຈົ້າຮັກເເຟນເຈົ້າແທ້ ! ເຈົ້າກໍຄວນໃຫ້ກຽດແຟນຂອງເຈົ້າ ທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ

ຄົນສອງຄົນບໍ່ມີທາງຢູ່ນໍາກັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ບໍ່ມີທາງຮູ້ເລື່ອງຂອງກັນແລະກັນໄດ້ທຸກເລືື່ອງ. ບໍ່ມີທາງເປັນເຈົ້້້າຂອງກັັນແລະກັນໄດ້ແບບຮ້ອຍເປີເຊັນ. ແລະໃນເມື່ອເປັນແບບນັ້ນ. ການໃຫ້ກຽດຕອນຢູ່ນໍາກັນກໍ່ສໍາຄັນ. ແຕ່ການໃຫ້ກຽດຕອນເຂົາບໍ່ຢູ່ນໍານັ້ນ “ ສໍາຄັນກວ່າ “

ມື້ໜຶ່ງເຈົ້າອາດຈະໄປຫາໝູ່. ແລ້ວໄປພົບໃຜຈັກຄົນ. ຄົນທີ່ເຂົ້້າມາຫາ ຄົນທີ່ເຂົ້້າມາລົມ. ແນ່ນອນ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ເລົ່າໃຫ້ແຟນທ່ານຟັງ. ແຟນກໍ່ຈະບໍ່ມີທາງຮູ້. ເພາະໝູ່ທີ່ໄປນໍາກັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກແຟນຂອງເຈົ້າຢູ່ແລ້ວ. ເຈົ້າອາດຈະຄິດວ່າ… “ ຖ້າລົມກັບເຂົາໜ້ອຍໜຶ່ງກະຄົງຈະບໍ່ເປັນຫຍັງ “.

ເພາະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງ. ແຫລະແຟນເຈົ້າກໍ່ບໍ່ມີທາງຮູ້ຂ່າວຫຍັງແນ່ນອນ. ແຕ່ຮູ້ບໍ່???. ເລື່ອງລາວບາດໝາງໃນໃຈ. ມັກຈະເລີ່ມມາຈາກທີ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເວົ້້າວ່າ “ບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງ” ຢູ່ສະເໝີ. ເພາະສະນັ້ນຖ້າເຈົ້າຢາກໃຫ້ກຽດເຂົາແທ້. ເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ ເຈົ້າຈະບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນມັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະບໍ່ມີທາງຮູ້ກໍ່ຕາມ. ເຮົາຈະວັດຄວາມຊື່ສັດຈາກຫຍັງ ?.

ເຮົາບໍ່ວັດການກະທໍາຕໍ່ໜ້າ. ແຕ່ເຮົາຈະວັດຈາກການກະທໍາທີ່ຄົນໆໜຶ່ງເຮັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີໃຜຮູ້ເລື່ອງນັ້ນກໍ່ຕາມ. ບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງເຂົາຢ່າງນາງຟ້າ. ບໍ່ຕ້ອງສ້າງເລື່ອງລາວງົດງາມຢ່າງເຈົ້າຫຍິງ. ຊ່ວຍໃຫ້ກຽດກັນທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງກໍ່ພຽງພໍ ແລ້ວ ຊີວິດຄູ່ຮັກຂອງເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ.

 

ຂໍ້ຄິດ