ຖ້າເຂົາຮັກເຮົາແທ້ ເຂົາກໍຈະໃຫ້ກຽດ ບໍ່ວ່າຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ລັບຫຼັງ

ຖ້າເຂົາຮັກເຮົາແທ້ ເຂົາກໍຈະໃຫ້ກຽດ ບໍ່ວ່າຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ລັບຫຼັງ

ຖ້າເຂົາຮັກເຮົາແທ້ ເຂົາກໍຈະໃຫ້ກຽດ ບໍ່ວ່າຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ລັບຫຼັງ

ຄົນສອງຄົນບໍ່ມີທາງຢູ່ນໍາກັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ບໍ່ມີທາງຮູ້ເລື່ອງຂອງກັນແລະກັນໄດ້ທຸກເລືອງ.

ບໍ່ມີທາງເປັນເຈົ້າຂອງກັນແລະກັນໄດ້ແບບຮ້ອຍເປີເຊັນ. ແລະໃນເມື່ອເປັນແບບນັ້ນ. ການໃຫ້ກຽດຕອນຢູ່ນໍາກັນກໍ່ສໍາຄັນ. ແຕ່ການໃຫ້ກຽດຕອນເຂົາບໍ່ຢູ່ນໍານັ້ນສໍາຄັນກວ່າ

ມື້ໜຶ່ງທ່ານອາດຈະໄປຫາໝູ່ ແລ້ວໄປພົບໃຜຈັກຄົນ ຄົນທີ່ເຂົ້້າມາຫາ ຄົນທີ່ເຂົ້າມາລົມ ແນ່ນອນ ຖ້າທ່ານບໍ່ເລົ່າໃຫ້ແຟນທ່ານຟັງ ແຟນທ່ານກໍ່ຈະບໍ່ມີທາງຮູ້ ເພາະໝູ່ທີ່ໄປນໍາກັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮູ້ຈັກແຟນຂອງທ່ານຢູ່ແລ້ວ ທ່ານອາດຈະຄິດວ່າ……. “ ຖ້າລົມກັບເຂົາໜ້ອຍໜຶ່ງກະຄົງຈະບໍ່ເປັນຫຍັງເພາະທ່ານບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງ ເພາະະແຟນທ່ານກໍ່ບໍ່ມີທາງຮູ້ຂ່າວຫຍັງແນ່ນອນ ແຕ່ຮູ້ບໍ່??? ເລື່ອງລາວບາດໝາງໃນໃຈ ມັກຈະເລີ່ມມາຈາກທີ່ອີກຝ່າຍໜຶ່ງເວົ້້າວ່າບໍ່ໄດ້ຄິດຫຍັງຢູ່ສະເໝີ

ເພາະສະນັ້ນຖ້າທ່ານຢາກໃຫ້ກຽດເຂົາແທ້ ທ່ານຈະບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ ທ່ານຈະບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນມັນ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາຈະບໍ່ມີທາງຮູ້ກໍ່ຕາມ ເຮົາຈະວັດຄວາມຊື່ສັດຈາກຫຍັງ ໄດ້?

ເຮົາບໍ່ວັດການກະທໍາຕໍ່ໜ້າ ແຕ່ເຮົາຈະວັດຈາກການກະທໍາທີ່ຄົນໆໜຶ່ງເຮັດລັບຫຼັງ ດ້ວຍການ ເວົ້າຈາ ນິນທາ ຫຼືແມ້ກະທັງແອບນອກໃຈກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີໃຜຮູ້ເລື່ອງເຫດການນັ້ນກໍ່ຕາມ ບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງເຂົາຢ່າງນາງຟ້າ/ ເທວະດາ ບໍ່ຕ້ອງສ້າງເລື່ອງລາວງົດງາມຢ່າງເຈົ້າຫຍິງ / ເຈົ້າຊາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ກຽດກັນທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງກໍ່ພຽງພໍ ເວົ້າດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ຈຸດຫຼັກໆ ກໍແມ່ນເລື່ອງຂອງການນອກລັກລົມ ນອກໃຈກັນ .

ບາງຄົນບໍ່ໄດ້ລົມຄົນອື່ນກ່ອນ ຫຼື ຈີບກ່ອນ ແຕ່ຄົນອື່ນເຂົ້າມາເອງ ມາທັກທາຍ ດ້ວຍທາງທາງຈະຈີບ ທີ່ເຫັນວ່າໜ້າຕາດີ ມີຄາລົມ ກໍບອກເຂົາທັນທີວ່າ ບໍ່ທັນມີແຟນ ທັງທີ່ຈິງແລ້ວກໍມີແຟນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ເຂົາເຂົ້າມາ ນັ້ນ ເອີ້ນວ່າບໍ່ໃຫ້ກຽດແຟນຕອນຜລັບຫຼັງ

ຖ້າເຂົາຮູ້ເຂົາຈະເສຍໃຈຫຼາຍຮູ້ບໍ່ ລອງຄິດເບີ່ງຖ້າຖືກຕົວເອງແຟນເຮັດແບບນັ້າຄົງເຈັບແລະເສຍໃຈ ເຮົາເອງກໍຄືກັນ ສະນັ້ນຈົ່ງໃຫ້ກຽດຄົນຮັກ ທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ ແລ້ວຄວາມຮັກຢູ່ຍືນຍາວແນ່ນອນ.

 

ບັນເທີງ