ຖ້າເຂົາຮັກເຈົ້າແທ້ ເຂົາຈະແຄເຈົ້າ ນຶກເຖີງຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າສະເໝີ

ຖ້າເຂົາຮັກເຈົ້າແທ້ ເຂົາຈະແຄເຈົ້າ ນຶກເຖີງຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າສະເໝີ

ຖ້າເຂົາຮັກເຈົ້າແທ້ ເຂົາຈະແຄເຈົ້າ ນຶກເຖີງຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າສະເໝີ

ຖ້າເຂົາຮັກເຈົ້າແທ້ ເຂົາຈະແຄເຈົ້າ ເຂົາຈະເຮັດຫຍັງ ທີ່ຮູ້ວ່າເຈົ້າບໍ່ມັກເຂົາຈະນຶກເຖີງຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າສະເໝີ ເລື່ອງນັ້ນຈະນ້ອຍກໍຕາມ

+ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າໃຜແຄເຮົາຫຼາຍ?

ທີ່ຈິງແລ້ວນັ້ນສັງເກດໄດ້ບໍ່ຍາກເລີຍ ກໍ່ພຽງເບິ່ງແຕ່ວ່າເຂົານືກເຖິງເຈົ້າຫຼາຍປານໃດໃນຊີວິດຂອງເຂົາ ນຶກເຖິງໃນທີ່ນີ້ຄືຫຼາຍໆຢ່າງລວມກັນເຊັ່ນ: ໂທມາຫາເຈົ້າດຸໆໂດຍທີ່ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງໂທໄປເອງ ຄອຍຖາມຂ່າວຄາວຂອງເຈົ້າຢູ່ສະເໝີ ເວລາມີຫຍັງດີໆເຂົາຈະມັກນຶກເຖິງເຈົ້າເປັນຄົນທຳອິດ

ສີ່ງໃດທີ່ເຈົ້າບໍ່ມັກໃຫ້ເຮັດ ສີ່ງທີ່ເຈົ້າບອກໄປວ່າເລື່ອງນີ້ຂ້ອຍມັກ ຫຼື ຂັດໃຈ ເຮັດໃຫ້ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກ ເຂົາຈະພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງບໍ່ວ່າຈະຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ

ເວລາເຂົາເຮັດຫຍັງເຂົາມັກຈະນຶກເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຈົ້າ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຄົນທີ່ເຂົາຮັກເຈົ້າ ເຂົາມັກຈະແຄເຈົ້າ ແລະ ຄິດເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຈົ້າສະເໝີ ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຈະນຶກເຖິງເຈົ້າພຽງແຕ່ຕອນທີ່ເຂົາຕ້ອງການຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ເຮັດຫຍັງຕາມໃຈຕົວເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈເຈົ້າ

ຖ້າຫາກພົບຄົນທີ່ແຄຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາ ແລະ ຮັກເຮົາຂະໜາດນີ້ ເຮົາກໍ່ຄວນທີ່ຈະເບິ່ງແຍງເຂົາໃຫ້ດີໆ ໃຫ້ສົມກັບທີ່ເຂົາຮັກ ແລະ ເບິ່ງແຍງເຈົ້າ

ຮັກສາຄວາມຮັກ ຄວາມສຳພັນໃຫ້ດີໆ ນຶກເຖີງຕອນທີ່ກຳລັງເປັນແຟນກັນໃໝ່ໆ ມັນດີຂະໜາດໃດ ກວ່າຈະໄດ້ມາຄົບກັນມັນບໍ່ໄດ້ງ່າຍ

ເມື່ອມີໂອກາດໄດ້ເປັນຄົນຂອງໃຈກັນ ແລະ ກັນ ຈົ່ງມອບສີ່ງດີໆໃຫ້ກັນ ເຮັດໃຫ້ທຸກໆວັນທີ່ຄົບກັນໃຫ້ມີຄ່າ ແລະ ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ

 

ບັນເທີງ