ຖ້າຢາກມີຊີວິດຄູ່ທີ່ຍືດຍາວ ຕ້ອງຮູ້ຈັກດູແລ ເທັກແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ

ຖ້າຢາກມີຊີວິດຄູ່ທີ່ຍືດຍາວ ຕ້ອງຮູ້ຈັກດູແລ ເທັກແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ

ຖ້າຢາກມີຊີວິດຄູ່ທີ່ຍືດຍາວ ຕ້ອງຮູ້ຈັກດູແລ ເທັກແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ

ຊີວິດຄູ່ແມ່ນການຕັດສິນໃຈຢູ່ຮ່ວມກັນຂອງຄົນສອງຄົນ ໂດຍມີຄວາມຮັກໃຫ້ແກ່ກັນທ່ານທັງ

ສອງຕ້ອງເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ກັນ ແລະ ມີຄວາມເອື້ອອາທອນຕໍ່ກັນ.

ການເບິ່ງແຍງເອົາໃຈໃສ່ກັນເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັກທີ່ທ່ານມີຕໍ່ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ

ເປັນການເຮັດບົດບາດໜ້າທ່ີຂອງຄູ່ສົມລົດທ່ີດີຕໍ່ກັນ, ຈິດໃຈຄົນຕ້ອງການຫລໍ່ລ້ຽງ ແລະ ດູແລ

ບາງຄົນອາດເຮັດໄດ້ຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍປະສົມກັນໄປ ເຊິ່ງບໍ່ເປັນຫຍັງຂໍພຽງແຕ່ທ່ານພະຍາຍາມ ແລະ ເຮັດຢ່າງດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ລັກສະນະນິໄສ

ເວລາ, ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານຈະເຮັດໄດ້, ຢ່າລະເລີຍເມີນ ເສີຍ ຫລື ເບິ່ງວ່າບໍ່ສຳຄັນກໍພໍ.

ການດູແລເອົາໃຈໃສ່ ເຊັ່ນ : ດູ ແລເອົາໃຈໃສ່ໃນຄວາມເປັນຢູ່ທຸກຢ່າງນັບແຕ່ສຸຂະພາບ, ອາຫານ ການກິນ, ຊີວິດປະຈຳວັນ,

ຄວາມສະອາດ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການເງິນຂອງຄອບຄົວ, ການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ, ການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກໄກກັນ, ຄວາມສຸກ – ຄວາມທຸກທີ່ຕ້ອງລະບາຍ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນ ແລະອື່ນໆ

ໃນການດູແລເອົາໃຈໃສ່ນັ້ນ ຄວນເກີດຈາກຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ມີຄວາມຈິງໃຈຕໍ່ກັນບໍ່ຫລາຍຈົນເກີນຄວາມພໍດີ.

ຄູ່ສົມລົດທີ່ມີການດູແລເອົາໃຈໃສ່ ເອື້ອອາທອນຕໍ່ກັນຈະມີໂອກາດທີ່ຈະພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມຜູກພັນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້

ເພາະການກະທຳຂອງທ່ານຫາກເຮັດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຄົນຮັກຂອງ ທ່ານຈະເກີດຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ກາຍເປັນວິຖີຊີວິດຂອງເຂົາໃນທີ່ສຸດ

ທ່ານທັງສອງຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນຢ່າງໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຫາກທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົາລຶ້ງເຄີຍ

ກັບການມີທ່ານໄດ້ໝາຍເຖິງທ່ານກໍຈະກາຍເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີ ວິດຂອງເຂົາຢ່າງແທ້ຈິງ.

 

ບັນເທີງ