ຈົ່ງແຍກໃຫ້ອອກວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນສຳຄັນ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດສຳລັບເຂົາເທົ່ານັ້ນ

ຈົ່ງແຍກໃຫ້ອອກວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນສຳຄັນ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດສຳລັບເຂົາເທົ່ານັ້ນ

ຈົ່ງແຍກໃຫ້ອອກວ່າ ເຈົ້າເປັນຄົນສຳຄັນ ຫຼື ພຽງແຕ່ຍັງມີຜົນປະໂຫຍດສຳລັບເຂົາເທົ່ານັ້ນ

ບາງຄັ້ງກໍແຍກບໍ່ອອກວ່າສະຖານະເຮົາກັບເຂົາຕອນນີ້ວ່າມັນຢູ່ໃນສະຖານໃດກັນແທ້ ເປັນຄົນສຳຄັນຂອງເຂົາທີ່ເຂົາຂາດບໍ່ໄດ້ ຫຼື ທີ່ຈິງແລ້ວຍັງມີປະໂຫຍດບາງຢ່າງເທົ່ານັ້ນກັບເຂົາ

ເຊິ່ງເຂົາສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຕ່າງໆນາໆຈາກເຮົາ ເພາະຖ້າເຮົາສຳຄັນກັບເຂົາແທ້ ເຂົາກໍຈະຮັກສາເຮົາໄວ້ ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ເຮົາຈາກໄປໃສຈາກເຂົາເດັດຂາດ

ແຕ່ຖ້າເມື່ອໃດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຂົາ ຄິດກັບເຮົາມີປະປະໂຫຍດບາງຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ພໍເຮົາໝົດປະໂຫຍດ ເຂົາຈະຖີ້ມ ເຮັດວິທີຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ເຮົາອອກຈາກຊີວິດເຂົາທັນ

ເຊີ່ງສາເຫດທີ່ເຂົາເປັນແບບນັ້ນ ມັນກໍມີຫຼາຍສາເຫດ ຫຼາຍກໍລະນີ ເຂົາອາດຈະພົບຄົນໃໝ່ທີ່ຄິດວ່າດີກວ່າ ມີຄົນເປົ່າຫູ ແລະ ຢູ່ໆ ກໍເປັນເອງກໍມີ ແລະ ກໍມີຫຼາຍກໍລະນີ ຫຼາຍສາເຫດແຕ່ລະຄົນ ບາງຄັ້ງກໍເປັນນຳເຮົາເອງກໍມີ ທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ຕົວ ຈະໂທດແຕ່ເຂົາຢ່າງດຽວບໍ່ໄດ້

ສະນັ້ນເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງມີເຫດການແບບນີ້ຫຼາຍໃນຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍຄົນຄົງສັງເກດອອກວ່າ ເຮົານັ້ນ ສຳຄັນ ຫຼື ພຽງຍັງມີປະໂຫຍດທີ່ເຂົາຄົບຢູ່

ເຈົ້າເອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຫັນໄດ້ ແລະ ສາມາດຕັດສິນໃຈ ຈະຍ່າງອອກຈາກຊີວິດເຂົາຕອນນີ້ ຫຼື ຖ້າໃຫ້ເຂົາໄລ່ ອັນນີ້ຂື້ນກັບເຈົ້າເອງຕັດສີນໃຈ.

 

ບັນເທີງ