ຈົ່ງເລືອກຮັກຄົນທີ່ສົ່ງເສີມເຮົາ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຮັກກັນໄປວັນໆເທົ່ານັ້ນ

ຈົ່ງເລືອກຮັກຄົນທີ່ສົ່ງເສີມເຮົາ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຮັກກັນໄປວັນໆເທົ່ານັ້ນ

ຈົ່ງເລືອກຮັກຄົນທີ່ສົ່ງເສີມເຮົາ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຮັກກັນໄປວັນໆເທົ່ານັ້ນ

ໃຜເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາດີຂື້ນ ກໍ່ຈົ່ງເລືອກຢູ່ກັບຄົນນັ້ນລະ ບໍ່ວ່າຈະຮຽນດີຂື້ນ ວຽກງານດີຂື້ນ ຫຼື ມີທັດສະນະຄະຕິດີຂື້ນ ບໍ່ແມ່ນຮັກໄປແລ້ວມີແຕ່ເລື່ອງທຸກໃຈ ຫຼື ຄວາມລະແວງ

ເລືອກຮັກຄົນທີ່ຢູ່ນຳແລ້ວເປັນຕົວເອງ ບໍ່ແມ່ນປ່ຽນແປງເພື່ອອີກຝ່າຍເພື່ອຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາຮັກເຮົາຫຼາຍຂື້ນ ເຮົາເອງກໍ່ຕ້ອງເຂົາ້ໃຈວ່າບໍ່ມີໃຜສົມບູນແບບຂະໜາດນັ້ນ

ເລືອກຄົນທີ່ໃຫ້ຄວາມສະບາຍໃຈກັບເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດ ບໍ່ວ່າຈະເລື່ອງໃດກໍ່ຕາມ ຈະບໍ່ມີການລະແວງ ຫຼື ກັງວົນ

ຈົນພາຊີວິດເຮົາຈົມຢູ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີ ຈົນເສຍເວລາຊີວິດ ຫຼື ເລືອກຄົນທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ສົ່ງເສີມຄວາມຝັນກັນ ແລະ ກັນເທົ່າບໍ່ແມ່ນຮັກກັນໄປວັນໆເທົ່ານັ້ນ

ເລືອກຄົນທີ່ສົ່ງເສີມເຮົາ ມັນກໍຫຼາຍຢ່າງ ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນທີ່ຮັບຟັງເຮົາ ແບບວ່າ ວາງແຜນອະນາຄົດເຮັດບາງຢ່າງນຳກັນ ຫຼື ລາວມີແຜນແນະນຳໃຫ້ກັນ

ສິ່ງທີ່ຈະເຮັດນຳກັນໃນອານາຄົດ ສົ່ງເສີມໃນສີ່ງທີ່ເຮົາຝັນຢາກເປັນ ເຂົາໃຫ້ກຳລັງໃຈເຮົາຕະຫຼອດ

ຖ້າພົບແລ້ວຄົນແບບນີ້ກໍ່ຈົ່ງຮັກສາໃຫ້ດີ ປະຄອງໄວ້ໃຫ້ດົນໆ ໃຫຍ່ແລ້ວກໍ່ຢາກມີຄວາມຮັກ ຢາກໃຫ້ຊີວິດມັນກ້າວໜ້າ ບໍ່ແມ່ນເສຍນ້ຳຕາທຸກວັນ

ສະນັ້ນທຸກຄົນຄວນບອກຄົນທາງຂ້າງໄວ້ໃຫ້ດີ ຖ້າຄິດວ່າຄົນທີ່ຄົບຢູ່ນັ້ນແມ່ນແລ້ວ

ສ່ວນຄົນປະເພດຄົບໄປວັນໆແບບຫຼີ້ນໆນັ້ນ ບໍ່ມີການວາງແຜນນຳກັນ ບໍ່ເລົ່າວ່າຢາກຈະເຮັດນັ້ນນີ້ໄປກັບເຮົາ ບໍ່ເຄີຍສົ່ງເສີມກັນ

ແມ້ແຕ່ຍາມທຸກໃຈ ກໍບໍ່ຄອຍປອບໃຈ ບໍ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຫ້ກັນ ເວົ້າຕັດໃນສີ່ງທີ່ເຈົ້າວາງແຜນໃນອະນາຄົດທີ່ມີເຂົາໃນນັ້ນ

ແຕ່ເຂົາກັບບໍ່ເຄີຍເວົ້າຈັກຄຳວ່າຈະມີຄວາມຝັນ ແລະ ເລົ່າການວາງແຜນຂອງເຂົາທີ່ມີເຮົາໃນນັ້ນ ແຖມບາງຄັ້ງຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໃຈ ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກດ້ວຍຊ້ຳ

ຄົນປະເພດນີ້ບໍ່ມີເຮົາຢູ່ໃນອານາຄົດຂອງເຂົາ ເພາະເຂົາບໍ່ໄດ້ຈິງໃຈກັບເຮົາ ເຂົາບໍ່ຢາກຢຸດຢູ່ທີ່ເຮົາ ເຂົາເລີຍ ບໍ່ເຄີຍເລົ່າວາງແຜນຊີວິດເຂົາໃຫ້ເຮົາຟັງ

ສຸດທ້າຍມີແຕ່ຄົບໄປວັນໆເທົ່ານັ້ນ ແລະ ທີ່ສຸດກໍຈົບກັນ ເລີກກັນໄປກໍແມ່ນຢູ່ການວາງແຜນໃນອະນາຄົດຮ່ວມກັນມັນອາດຈະເບີ່ງງົມງວາຍ

ເຜີ້ຝັນ ແຕ່ການວາງແຜນຂອງເຂົາ ໃນການໃຊ້ຊີວິດເຂົາ ແຜນເຂົາເລົ່າມີເຮົານຳໃນນັ້ນ ແລະ ເຂົາສົ່ງແຜນຂອງເຮົາ

ຄວາມຝັນຂອງເຮົາ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົາຈິງໃຈ ແລະ ຢາກໃຊ້ຊີວິດຢູ່ກັບເຮົາແທ້.

 

ບັນເທີງ