ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ພ້ອມຈະເບິ່ງແຍງເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນທີ່ມີພຽງແຕ່ຄາລົມນ້ຳເນົ່າ

ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ພ້ອມຈະເບິ່ງແຍງເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນທີ່ມີພຽງແຕ່ຄາລົມນ້ຳເນົ່າ

ຈົ່ງເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ພ້ອມຈະເບິ່ງແຍງເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນທີ່ມີພຽງແຕ່ຄາລົມນ້ຳເນົ່າ

ໃນມື້ໜຶ່ງເຮົາຈະເລືອກຜູ້ຊາຍທີ່ຈັບປາໃຫ້ເຮົາກິນບໍ່ແມ່ນແຕ້ມຮູບໃຫ້ເຮົາເບິ່ງ

ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ດູແລເຮົາໄດ້ແທ້ໆ ບໍ່ແມ່ນເພີ້ວ່າຈະດູແລຢ່າງດີ

ເບິ່ງຜູ້ຊາຍໃຫ້ເບິ່ງສິ່ງທີ່ເຂົາເຮັດ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຂົາເວົ້າ
ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນເລືອກໃຊ້ຫົວໃຈຫຼາຍກວ່າສະໝອງກັບຄວາມໝັ້ນໃຈ

ຕົວເອງຜິດໆທີ່ຄິດວ່າຂ້ອຍມີດີມີງາມ ຄວາມດິຄວາມງາມຂອງຂ້ອຍ

ຈະສາມາດຢຸດຜູ້ຊາຍຫຼາຍໃຈໄດ້ເຊິ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ສະຫຼາດເລີຍ

ຄົນເຮົາເຖິງຕ້ອງໃຊ້ເວລາສຶກສາດູໃຈກັນດົນໆກ່ອນ ຕັດສິນໃຈແຕ່ງງານ

ມີລູກ ຕອນກຳລັງຮັກ ກຳລັງຫຼົງຫຍັງກໍດີໄປໝົດຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ

ດອກ ຜູ້ຍິງທຸກຄົນສົມຄວນທີ່ຈະມີແຟນທີ່ບໍ່ຫຍໍ້ທໍ້ຄອຍຊ່ວຍໃຫ້

ຄວາມຝັນຂອງລາວເປັນຈິງ ຜູ້ຊາຍທີ່ຊື່ສັດ ແລະ ກ້າເວົ້າຕົງໆ ຜູ້ຊາຍ

ທີ່ກ້າບອກຄວາມຈິງກັບເຮົາໄດ້ ແມ້ວ່າອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນ

ຜູ້ຊາຍຈິງຕ້ອງກ້າຍອມຮັບໃນສ່ິງທີ່ຕົວເອງເຮັດຜິດ ຜູ້ຊາຍທີ່ກ້າບອກກັບທຸກຄົນ

ວ່າເຮົານີ້ແລະຄືແຟນ ຄືຄົນຮັກ ຜູ້ຊາຍທີ່ຮັກເຮົາແທ້ຈະບໍ່ສະແດງຄວາມງົກກັບເຮົາ

ຕໍ່ໃຫ້ຈົນພຽງໃດ ເຂົາຈະຢາກສະແດງຄວາມແມນກັບເຮົາ ດ້ວຍການດູແລເຮົາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

ບໍ່ຕ້ອງຫຼູບໍ່ຕ້ອງແພງກໍ່ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ເອົາປຽບເຮົາແນ່ນອນ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດ

ຄົນທີ່ຮັກເຮົາແທ້ ຈະພ້ອມປົກປ້ອງທັງຮ່າຍກາຍ ຈິດໃຈ ແລະ ກຽດຕິຍົດສັກສີຂອງເຮົາ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ຕົວເຮົາເອງ

ຕ້ອງເປັນຄົນຕັດສິນໃຈວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນໃດ ຄືຄົນທີ່ແມ່ນ ສຳຫຼັບເຮົາ.

 

ບັນເທີງ