ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ເລືອກເຈົ້າ ທີ່ຢາກເດີນພ້ອມເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າພະຍາຍາມຢູ່ຝ່າຍດຽວ

ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ເລືອກເຈົ້າ ທີ່ຢາກເດີນພ້ອມເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າພະຍາຍາມຢູ່ຝ່າຍດຽວ

ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ເລືອກເຈົ້າ ທີ່ຢາກເດີນພ້ອມເຈົ້າ ເເຄຄວາມຮູ້ສຶກເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າພະຍາຍາມຢູ່ຝ່າຍດຽວ

ການທີ່ເຮົາຄົບຮັກກັບໃຜຈັກຄົນນັ້ນ ເຈົ້າຄວນເລືອກຄົນທີ່ຈະຮັກເຈົ້າ ພ້ອມທີ່ຈະຍ່າງພ້ອມກັບເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນປະເເຕ່ເຈົ້າຝ່າຍດຽວທີ່ພະຍາຍາມສານຄວາມຮັກ ຮັກສາຄວາມສຳພັນ

ເພາະຄວາມຮັກ ເມື່ອຕັດສິນໃຈຄົບໃຜແລ້ວ ມັກຈະເປັນເລື່ອງຂອງສອງຄົນ ຖ້າການທີ່ເຂົາປ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າ ພະຍາຍາມຢູ່ຝ່າຍດຽວ

ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການໃສ່ໃຈ ການເທັກແຄຄວາມຮູ້ສືກ ຍອມທຸກຢ່າງຢູ່ຕະຫຼອດ ຖ້າແບບນັ້ນ ບໍ່ສາມາດເອີ້ນໄດ້ວ່າຄວາມຮັກ

ເພາະຄວາມຮັກຄືການເປີດໃຈເຂົ້າຫາກັນ ເຮັດຫຍັງຮ່ວມກັນ ເຮັດຫຍັງໄປແຄຄວາມຮູ້ສຶກກັນ ແລະ ກັນ ແມ້ກະທັງຕໍ່ໜ້າ ແລະ ລັບຫຼັງ

ທີ່ສຳຄັນຈະບໍ່ປະໃຫ້ອີກຝ່າຍພະຍາຍາມເມື່ອຍຄົນດຽວ ການທີ່ເຈົ້າມົ່ວແຕ່ເເລ່ນນຳຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັກເຈົ້າ ແຕ່ເຂົາກັບແລ່ນໜີ ແນ່ນອນມັນເມື່ອຍ

ຄົນທີ່ປ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າເປັນແບບນັ້ນ ສະແດງວ່າເຂົາບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຮັກສາຄວາມສຳພັນຄັ້ງນີ້ໄວ້ ແລະ ເຂົາບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຈະຢຸດທີ່ເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ທຳອິດເເລ້ວ

ຖ້າໃຜຢູ່ໃນສະຖານະການແບບນີ້ ຈົ່ງໃຊ້ຄວາມຮູ້ສຶກຕັດສິນໃຈ ຈະຢຸດ ຫຼື ຈະຕໍ່ຄວາມສຳພັນຄັ້ງນີ້

ສະນັ້ນກ່ອນຈະຄົບໃຜ ຮັກໃຜ ເຈົ້າຕ້ອງແນ່ໃຈກ່ອນວ່າ ເຈົ້າຄວນຈະຈິງຈັງກັບເຂົາ ເບີ່ງເຂົາຈະຈິງຈັງກັບເຈົ້າຫຼືບໍ່.

 

ຂໍ້ຄິດ