ຂໍ້ຄິດ

ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ຢູ່ນຳແລ້ວສະບາຍໃຈ ຮູ້ສຶກດີ ແລະ ບໍ່ອາຍທີ່ມີເຮົາ ແລ້ວເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກ

ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ຢູ່ນຳແລ້ວສະບາຍໃຈ ຮູ້ສຶກດີ ແລະ ບໍ່ອາຍທີ່ມີເຮົາ ແລ້ວເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກ

ການເລືອກຄົບຄົນນັ້ນ ເຮົາຄວນເລືອກຄົນທີ່ເຮົາຢູ່ນຳແລ້ວເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະທົນຢູ່ກັບຄົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກ

ຢ່າລືມວ່າເຮົາຈະຕ້ອງຢູ່ກັບເຂົາຕະຫຼອດຊີວິດ ຫາກເຮົາເລືອກຄົນຜິດມັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສຸກໄປຕະຫຼອດຊີວິດຂອງເຮົາ ເຮົາຄວນທີ່ຈະເລືອກຄົນທີ່ເຮົາຄົບແລ້ວສະບາຍໃຈ ແລະ ເຂົາບໍ່ອາຍ ທີ່ຈະບອກກັບຄົນອື່ນວ່າ ເຮົາຄືແຟນຂອງເຂົາ ເພາະມັນຖືວ່າ ເປັນການໃຫ້ກຽດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມສຳພັນຂອງເຮົາຢ່າງໜຶ່ງ

ຖ້າຫາກຄົບກັນແລ້ວບໍ່ຊັດເຈນ ບາງທີກໍ່ບໍ່ຮູ້ຈະຄົບກັນໄປເພື່ອຫຍັງ ເພາະສຸດທ້າຍກໍ່ຕ້ອງເລີກລາກັນໄປ ເສຍທັງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ເສຍເວລາ ທີ່ຮ່ວມສ້າງດ້ວຍກັນມາ ແທນທີ່ຈະໄດ້ພົບຮັກທີ່ເຮົາພ້ອມຈະຝາກຊີວິດເອົາໄວ້

ຖ້າເຮົາຢູ່ກັບໃຜແລ້ວຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈທຸກຄັ້ງທີ່ຢູ່ກັບເຂົາ ເຮົາກໍ່ຄວນເລືອກຄົນໆນັ້ນມາເປັນຄູ່ຊີວິດຂອງເຮົາ ເພາະຄວາມຮັກມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກຮັກ ແຕ່ມັນຄືການທີ່ເຮົາຢູ່ກັບເຂົາແລ້ວມີຄວາມສຸກ ມັນເຖິງຈະເອີ້ນວ່າຄວາມຮັກ ຈື່ງຈະເອິ້ນວ່າຄູ່ຊີວິດ

ສະນັ້ນ ຈົ່ງເລືອກຄົນທີ່ຢູ່ນຳແລ້ວສະບາຍໃຈ ຮູ້ສຶກດີ ແລະ ບໍ່ອາຍທີ່ມີເຮົາ ແລ້ວເຈົ້າຈະມີຄວາມສຸກກັບຊີວິດທີ່ມີຄວາມຮັກໃນຊີວິດນີ້