ຈົ່ງຮັກຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍ ຢ່າໄປຄາດຫວັງຫຍັງຫຼາຍກັບໃຜ ເພາະຄຳວ່າຕະຫຼອດໄປບໍ່ມີຢູ່ຈິງ

ຈົ່ງຮັກຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍ ຢ່າໄປຄາດຫວັງຫຍັງຫຼາຍກັບໃຜ ເພາະຄຳວ່າຕະຫຼອດໄປບໍ່ມີຢູ່ຈິງ

ຈົ່ງຮັກຕົວເອງໃຫ້ຫຼາຍ ຢ່າໄປຄາດຫວັງຫຍັງຫຼາຍກັບໃຜ ເພາະຄຳວ່າຕະຫຼອດໄປບໍ່ມີຢູ່ຈິງ

ການທີ່ເຮົາຈະຄິດໄປຮັກໃຜນັ້ນ ຈຳເປັນຕ້ອງຮັກຕົວເອງໃຫ້ເປັນເສຍກ່ອນ

ການທີ່ເຮົາຕ້ອງຄາດຫວັງ ຕ້ອງການ ຄວາມຮັກຈາກໃຜ ຈົນບາງຄັ້ງເຮົາລືມຮັກຕົວເອງ

ຈົນເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ ຕ້ອງພົບເຫດການທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງ ເສຍໃຈ ບາງຄົນຈົນຮ້ອງໄຫ້ ນັ້ນລະມັນສະແດງວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັກຕົວເອງ

ເພາະເຮົາໄປຄາດຫວັງໃຫ້ຄົນອື່ນມາຮັກເຮົາຈົນເກີນໄປ ຢ່າລືມວ່າຕອນທີ່ເຈົ້າບໍ່ມີໃຜ ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງກອດຕົວເອງໃຫ້ໄດ້

ການຮັກຕົວເອງ ຄືການທີ່ເຮົາດູແລຕົວເອງ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຕົນເອງມີຄວາມສຸກ

ອັນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ຫຼື ມັນບັນທອນເຖີງຈິດໃຈເຮົາ ກໍໃຫ້ຫຼີກຫຼ້ຽງມັນໄປ

ຖ້າບໍ່ຄິດຈະຮັກຕົວເອງ ກໍຢ່າຫວັງໄປຮັກໃຜເລີຍ ຂະໜາດຕົວຂອງຕົວເອງ ເຈົ້າຍັງບໍ່ຮັກ ແລ້ວແບບນີ້ຈະໄປຮັກໃຜໄດ້

ຫັນມາຮັກຕົວເອງສາ ຢ່າງນ້ອຍເວລາທີ່ເຮົາບໍ່ເຫຼືອໃຜ ເຮົາກໍຍັງເຫຼືອຕົວເຮົາເອງ ທີ່ຢູ່ກັບເຮົາຕະຫຼອດ

ສຸດທ້າຍນີ້ ຝາກໃຫ້ທຸກຄົນ ຈົ່ງຮັກຕົນເອງແດ່ ຮັກຄົນອື່ນໄດ້ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຕົນເອງຄືເປັນຫຼັກຊີວິດ ຢ່າໃຫ້ຄົນອື່ນມາທຳລາຍຊີວິດຕົນເອງ

 

ບັນເທີງ