ຂໍ້ຄິດ

ຈົ່ງຢ່າເຮັດແບບນີ້ກັບລູກທ່ານ ຫາກທ່ານບໍ່ຢາກເສຍໃຈໄປຕະຫຼອດຊີວິດ

ຈົ່ງຢ່າເຮັດແບບນີ້ກັບລູກທ່ານ ຫາກທ່ານບໍ່ຢາກເສຍໃຈໄປຕະຫຼອດຊີວິດ

ຫາກ ລູກຂອງທ່ານມັກເກັບຕົວ ອາດເປັນເພາະທ່ານມັກວຸ້ນວາຍແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົນເອງເດີນໄປ

ຫາກ ລູກຂອງທ່ານບໍ່ເຊື່ອຟັງທ່ານ ອາດເປັນເພາະທ່ານຮຽກຮ້ອງຫຼາຍເກີນໄປຈາກພວກເຂົາ

ຫາກ ລູກທ່ານເປັນຄົນອິດສາລິດສະຫຍາ ອາດເປັນເພາະທ່ານເມີນເສີຍບໍ່ໃສ່ໃຈລູກ

 

ຫາກ ລຸກມັກສ້າງຄວາມລຳຄານໃຈໃຫ້ທ່ານ ອາດເປັນເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍກອດຫອມເລີຍ

ຫາກ ລູກທ່ານເປັນນັກເລງ ມັກຂົ່ມເຫັງຄົນອື່ນອາດເປັນເພາະທ່ານສະແດງຄວາມຮຸນແຮງແຂງກະດ້າງໃຫ້ລູກເຫັນ

ຫາກ ລູກຂອງທ່ານອ່ອນແອ ອາດເປັນເພາະທ່ານມັກຂົ່ມຂູ່ໃຫ້ລູກຢ້ານກົວ

ຫາກ ລູກຂອງທ່ານໂມໂຫຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ອາດເປັນເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍຍ້ອງຍໍລູກເລີຍ

ຫາກ ລູກຂອງທ່ານເປັນຄົນຂີ້ຖີ່ຂີ້ໜຽວ ອາດເປັນເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍແບ່ງປັນຫຍັງໃຫ້ລູກ

ຫາກ ລູກທ່ານບໍ່ໃຫ້ກຽດຜູ້ອື່ນ ອາດເປັນເພາະທ່ານມັກຂຶ້ນສຽງກັບລູກ

ຫາກ ລູກຂອງທ່ານຂີ້ຢ້ານ ອາດເປັນເພາະທ່ານຄອຍຖ້າແຕ່ປົກປ້ອງ ຫຼືແກ້ຕົວແທນລູກຕະຫຼອດ

ຫາກ ລູກທ່ານມັກລັກ ອາດເປັນເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍສອນລູກໃຫ້ຮູ້ຈັກຄຳວ່າ ໃຫ້

ຫາກ ລູກທ່ານຂາດຄວ່ມໝັ້ນໃຈ ອາເປັນເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍໃຫ້ກຳລັງໃຈເຂົາເລີຍ

ຫາກ ລູກທ່ານບໍ່ຄ່ອນເວົ້າ ອາດເປັນເພາະທ່ານບໍ່ມັກເວົ້າກັບລູກພໍປານໃດ

ຫາກ ລູກທ່ານຂີ້ຕົວເລື້ອຍໆ ອາດເປັນເພາະທ່ານລົງໂທດເຂົາຫຼາຍເກີນໄປ

ຢ່າເຮັດແບບນີ້ກັບລູກ ຫາກທ່ານບໍ່ຢາກເສຍໃຈໄປຕະຫຼອດຊີວິດ ພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍທ່ານຈົ່ງຈຳໄວ້.