ຄົນໃຈຄັບແຄບ ມັກແປເຈດຕະນາຄຳເວົ້າຜູ້ອື່ນໄປໃນທາງທີ່ຜິດສະເໝີ

ຄົນໃຈຄັບແຄບ ມັກແປເຈດຕະນາຄຳເວົ້າຜູ້ອື່ນໄປໃນທາງທີ່ຜິດສະເໝີ

ຄົນໃຈຄັບແຄບ ມັກແປເຈດຕະນາຄຳເວົ້າຜູ້ອື່ນໄປໃນທາງທີ່ຜິດສະເໝີ

ຄວາມຄິດຄົນນັ້ນ ເປັນສີ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະ ສຳຄັນໃນການດຳເນີນຊີວິດຢ່າງຫຼາຍ ມື້ນີ້ເຮົາມີບົດຄວາມດີໆມານຳສະເໜີ ” ຄົນໃຈຄັບແຄບ ມັກແປເຈດຕະນາຄຳເວົ້າຜູ້ອື່ນໄປໃນທາງທີ່ຜິດສະເໝີ ” ຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈຊີວິດ ແລະ ການດຳເນີນຊີວິດ ດ້ວຍຈິດໃຈທີ່ກວ້າງ ແລະ ສົດໃສຢູ່ສະເໝີ.

ໃຈເຮົາກວ້າງເທົ່າໃດ ໂລກກໍກວ້າງຕາມເທົ່ານັ້ນສະເໝີ
ຄົນທີ່ໃຈຄັບແຄບນັ້ນ ມັກຈະແປເຈດຕະນາ ການກະທຳ ແລະ ຄຳເວົ້າຕ່າງໆຂອງຄົນອື່ນໄປໃນທາງທີ່ຜິດໆສະເໝີ

ສ່ວນຄົນທີ່ໃຈກວ້າງ ມັກຈະແປເຈດຕະນາ ການກະທຳ ແລະ ຄຳເວົ້າຕ່າງໆຂອງຄົນອື່ນໄປໃນທາງທີ່ດີຢູ່ສະເໝີ ສຳຄັນຢູ່ທີ່ວ່າເຮົາເລືອກທີ່ຈະເປັນໃຜ ໃຈແຄບ ຫຼື ໃຈກວ້າງ ເຈົ້າເຫັນຄົນຮອບຂ້າງເປັນຜັກພືດ ເຈົ້າກໍຈະຖືກຜັກພຶດປົກຄຸມ ຖ້າເຈົ້າເບີ່ງຄົນອື່ນຄົນຮອບຂ້າງເປັນເພັດເຈົ້າກໍຈະຖືກຂອງລ້ຳຄ່າປົກຄຸມ 

ຊີວິດເຮົານັ້ນຕ້ອງຮູ້ຈັກເບີ່ງຂໍ້ດີ ຂໍ້ເດັ່ນຂອງຄົນອື່ນ ຊື່ນຊົມຂໍ້ດີ ລືມຂໍ້ເສຍຂອງເຂົາ ໃຈກວ້າງເທົ່າໃດ ໂລກກໍກວ້າງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າເຮົາຮູ້ຈັດເຫດເຮົາກໍຕ້ອງສ້າງເຫດຂື້ນ ຜົນກໍຕ້ອງເກີດຕາມມາເອງ ແຕ່ຄົນເຮົາບໍ່ເຮັ

ແບບນັ້ນເພາະຕ້ອງການແຕ່ຄວາມດີ ແຕ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ສ້າງຄວາມດີແລ້ວມັນຈະເກີດຂື້ນແນວໃດ ມັນກໍມັກຈະພົບແຕ່ສີ່ງທີ່ບໍ່ດີນັ້ນລະ ເມື່ອໄດ້ສີ່ງທີ່ບໍ່ດີ ໃຈເຮົານັ້ນມັນກໍເກີດເປັນທຸກເປັນຮ້ອນທັນທີ .

ເຝິກໃຫ້ຕົວເອງພົ້ນຈາກຂີ້ຂ້າຂອງເງິນ ໝາຍຄວາມວ່າ … ເຮົາຕ້ອງຫັດພໍໃຈໃນສີ່ງທີ່ຕົວເອງ ການທີ່ເຮົາຈະເລີກເປັນຂີ້ຂ້າຂອງເງິນ ເຮົາຕ້ອງເລີ່ມຈາກການຮູ້ຈັກພຽງພໍກ່ອນ ເມື່ອຮູ້ຈັກພໍແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຫາເງິນຫຼາຍ ເມື່ອບໍ່ຫາເງິນຫຼາຍ ຊີວິດກໍມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດບາງສີ່ງຫຼາຍກວ່າເງິນ.

 

ຂໍ້ຄິດ