ຄົນທີ່ກ້າໃຫ້ເຈົ້າຢືມເງິນ ບໍ່ແມ່ນເຂົາໂງ່ ແຕ່ເຂົາເຊື່ອໃຈ ແລະ ເຂົາສົງສານເຈົ້າຕອນລຳບາກ

ຄົນທີ່ກ້າໃຫ້ເຈົ້າຢືມເງິນ ບໍ່ແມ່ນເຂົາໂງ່ ແຕ່ເຂົາເຊື່ອໃຈ ແລະ ເຂົາສົງສານເຈົ້າຕອນລຳບາກ

ຄົນທີ່ກ້າໃຫ້ເຈົ້າຢືມເງິນ ບໍ່ແມ່ນເຂົາໂງ່ ແຕ່ເຂົາເຊື່ອໃຈ ແລະ ເຂົາສົງສານເຈົ້າຕອນລຳບາກ

ຄົນທີ່ກ້າໃຫ້ເຈົ້າຢືມເງິນ ບໍ່ແມ່ນເພາະເຂົາໂງ່ ແຕ່ເຂົາເຊື່ອໃຈ ແລະ ເຂົາສົງສານເຈົ້າຕອນເຈົ້າກຳລັງລຳບາກຢູ່

ຄົນທີ່ກ້າໃຫ້ເຈົ້າຢືມເງິນ ຄື ຄົນທີ່ອຸປະຖຳເຈົ້າ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີນ້ອຍໃນສັງຄົມທຸກມື້ນີ້ ຖ້າເຈົ້າມີວາສະໜາໄດ້ພົບພໍ້ຄົນແບບນີ້

ເຈົ້າຕ້ອງສຳນຶກບຸນຄຸນໄປຊົ່ວຊີວິດ ແລະ ຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍເຈົ້າໄວ້ ຕອນທີ່ເຈົ້າລຳບາກ

ບາງຄັ້ງບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາມີເງິນຫຼາຍ ແຕ່ເປັນເພາະນ້ຳໃຈຂອງເຂົາ ທີ່ຢາກຊ່ວຍເຫຼືອເຈົ້າ

ຈາກຄວາມລຳບາກ ສີ່ງທີ່ເຂົາໃຫ້ເຈົ້າຢືມນັ້ນ ບາງຄັ້ງມັນບໍ່ແມ່ນພຽງເງິນ ແຕ່ ມັນຄືນ້ຳໃຈ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເຈົ້າ

ເພາະເຂົາເຊື່ອໃນ ສັກກະຍະພາບຂອງເຈົ້າ ຢາກໃຫ້ເຈົ້າພົ້ນຈາກຄວາມລຳບາກຕອນນັ້ນ ແລະ ເຂົາມີເມດຕາ ສົງສານເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ

ຫວັງວ່າ ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຢືມເງິນ ຢ່າໄປຢຽບຢ້ຳນ້ຳໃຈຂອງທີ່ໃຜທີ່ໃຫ້ເຈົ້າມາ ເພາະຄຳວ່າເສຍສັດຈະ ຄື ການລົ້ມທີ່ສາຫັດທີ່ສຸດ

ໃນຊີວິດເຮົາຕ້ອງລະວັງໄວ້ໃຫ້ດີ ເພື່ອນມິດ ສະຫາຍທີ່ຈິງໃຈ ຄື ຊັບສົມບັດທີ່ລ້ຳຄ່າ ແລະ ປະເສິດທີ່ສຸດໃນຊີວິດ

ໃນຂະນະດຽວກັນໃຫ້ເຈົ້າລະນຶກໄວ້ສະເໝີວ່າ ຄົນທີ່ມັກຈ່າຍເງິນກ່ອນ ບໍ່ເເມ່ນວ່າເຂົາອວດມີເງິນຫຼາຍ
ແຕ່ເປັນເພາະວ່າມິດຕະພາບມັນສຳຄັນກວ່າສີ່ງອື່ນໃດ

ຄົນທີ່ຍອມໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ເເກ່ເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຂົາໂງ່ ແຕ່ເປັນເພາະເຂົາຮູ້ຈັກແບ່ງປັນ

ສະນັ້ນ ໃຜໃຫ້ເຈົ້າຢືມເງິນ ບໍ່ແມ່ນເຂົາໂງ່ ບໍ່ແມ່ນເຂົາມີຫຼາຍເຫຼືອໃຊ້ ແຕ່ເຂົາມີນ້ຳໃຈ ຊ່ວຍເຫຼືອໝຸ່ ເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ

ເຂົາເຊື່ອໃຈເຈົ້າ ເຂົາສົງສານເຈົ້າໃນຍາມເຈົ້າລຳບາກ ແລະ ທີ່ສຳຄັນເຂົາບໍ່ຄິດວ່າເຈົ້າຈະເປັນຄົນບໍ່ສັດຊື່ ເຂົາຍ້ອມໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໃຈໃຫ້ແກ່ເຈົ້າ

ເຈົ້າບໍ່ຄວນເອົາປຽບເຂົາ ຖ້າພົບຄົນແບບນີ້ ຄວນເຮັດດີກັບ ເພາະເວລາ ລຳບາກອີກເຂົາຈະຍື່ນຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ສະເໝີ

ຈົ່ງສ້າງມິດຕະພາບເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ແລ້ວຊີວິດນີ້ຈະມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂື້ນ.

 

ຂໍ້ຄິດ