ສາລະໜ້າຮູ້

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນ ຂອງໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ

ການແຕ່ງດອງ ເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຄືກັນວ່າ ເປັນການເລິ່ມຕົ້ນຊີວິດຄູ່ທີ່ຈະຮ່ວມສຸກຮ່ວມທຸກ ແລະ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄູ່ແຕ່ງດອງ ຄວນເຮັດຄື: ໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ເຊິ່ງເປັນການຍອມຮັບການແຕ່ງດອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະມີສິດທີ່ຄວນຈະໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໃນປະເທດເຮົາເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ຕ່າງປະເທດກໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ການໃຊ້ຊີວິດຄູ່ໃນປະຈຸບັນ ການທີ່ມີໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ຍັງຖືວ່າເປັນສິ່ງສຳຄັນບໍ່ໜ້ອຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ບາງຄົນເລືອກໃຊ້ຊີວິດຄູ່ແບບໜຸ່ມສາວສະໄໝໃໝ່ ຄື : ແຕ່ງດອງ ຫຼື ຢູ່ນຳກັນແຕ່ບໍ່ຈົດໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ. ແຕ່ທ່ານຮູ້ ຫຼື ບໍ່ ໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ທີ່ມີນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ການຍອມຮັບວ່າເຂົາ ຫຼື ເຮົາ ຄືຄູ່ຊີວິດ ທີ່ມີສິດຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ຍັງມີຜົນຕໍ່ຊີວິດຄູ່ ແລະ ທາຍາດ ລວມເຖິງການຮຽກຮ້ອງສິດຫາກເກີດເລື່ອງບໍ່ຄາດຄິດກັບຄູ່ຜົວເມຍ ອີກດ້ວຍ.

+ ປະໂຫຍດຂອງໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ

ປະໂຫຍດຂອງໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ຫຼື ສິດ ຕາມກົດໝາຍການຈົດໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງມີຫຼາຍຢ່າງ ແຕ່ເທົ່າທີ່ຮູ້ກັນຄ້າວໆ ສະເພາະໃນບາງສ່ວນມັກຈະໄດ້ຍິນ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເປັນຫຼັກກັນກ່ອນ.

1.ການຈົດໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວເມຍ ຕ້ອງອຸປະຖຳລ້ຽງດູເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໝາຍຄາມວ່າຜົວຈະຫາລ້ຽງເມຍ ຫຼື ເມຍຈະຫາລ້ຽງຜົວ ແລະ ຊ່ວຍດູແລເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

2.ການຈົດໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງ ຫຼື ຊາຍຕ່າງຊາດ ໃຊ້ນາມສະກຸນເຮົາໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໃຊ້ກໍໄດ້.

3.ການຈົດໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວເມຍ ມີສິດຈັດການສິນສົມສ້າງຮ່ວມກັນ (ຊັບສິນທີ່ໄດ້ລະຫວ່າງສົມລົດ).

4.ການຈົດໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ຜົວເມຍ ມີສິດຮັບມໍລະດົກຂອງຄູ່ສົມລົດ ເມື່ອອີກຝ່າຍເສຍຊີວິດໄປກ່ອນ.

5.ການຈົດໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ມີສິດຮັບເງິນຈາກລັດ ຫຼື ນາຍຈ້າງ ເຊັ່ນ ກໍລະນີຄູ່ສົມລົດຕາຍ ເພາະປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຫຼື ຈາກການເຮັດວຽກ (ເງິນບຳເນັດ) ຫຼື ການຮັບເງິນສົງເຄາະບຸດຕາມກົດໝາຍແຮງງານ.

6.ການຈົດໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ມີສິດຟ້ອງຮ້ອງຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ຄ່າທົດທນຈາກຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄູ່ແຕ່ງຕົນເອງເສຍຊີວິດໄດ້ ເຊັ່ນ ເມຍຖືກລົດຕຳ ຜົວສາມາດຮຽກຄ່າເສຍຫາຍເຖິງຊີວິດກັບຜູ້ຂັບລົດຕຳໄດ້.

7.ການຈົດໃບຢັ້ງຢືນການແຕ່ງດອງ ເຮັດໃຫ້ ຜົວ ຫຼື ເມຍ ສາມາດຫຶງຫວງ ຄູ່ແຕ່ງດອງ ຂອງໂຕເອງໄດ້ຢ່າງອອກໜ້າອອກຕາຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຫາກພົບວ່າ ຄູ່ແຕ່ງມີຊູ້ ກໍ່ສາມາດຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍໄດ້ທັງຈາກຄູ່ແຕ່ງດອງຂອງໂຕເອງ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຄ່າເສຍຫາຍຈາກຊູ້ໄດ້.