ຂໍ້ເສຍຂອງການເປັນຄົນໃຈດີເກີນໄປ ຄື ຈະຖືກເອົາປຽບ ແລະ ເບີ່ງວ່າໂງ່

ຂໍ້ເສຍຂອງການເປັນຄົນໃຈດີເກີນໄປ ຄື ຈະຖືກເອົາປຽບ ແລະ ເບີ່ງວ່າໂງ່

ຂໍ້ເສຍຂອງການເປັນຄົນໃຈດີເກີນໄປ ຄື ຈະຖືກເອົາປຽບ ແລະ ເບີ່ງວ່າໂງ່

ບາງຄັ້ງການເປັນຄົນໃຈດີຫຼາຍເກີນໄປ ກໍອາດຈະກາຍເປັນໄພຮ້າຍ ທີ່ສາມາດເຂົ້າມາທຳລາຍຕົວເຮົາໄດ້ສະເໝີ ແລະທຳລາຍຄົນໃກ້ຕົວ ໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ສາມາດຈະຫຼີກລຽງໄດ້, ຊຶ່ງຈະມີສິ່ງໃດແດ່ນັ້ນມາຮູ້ນຳກັນເລີຍ

1 ຕົກທີ່ນັ່ງລໍາບາກ: ການເປັນຄົນທີ່ມີຈິດໃຈດີ ຈົນເກີນໄປ ຈຶ່ງມັກຍີບຍື່ນຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນຢູ່ຕະຫຼອດ ຈົນລືມເບິ່ງຄວາມເປັນຈິງຫຼາຍຢ່າງໄປວ່າຂໍ້ເສຍຂອງການໄດ້ມອບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອາດເປັນສິ່ງກັບຕ່າວມາທຳຮ້າຍຕົວເຮົາ ແລະຄົນໃກ້ຄຽງ ໂດຍການພາທຸກຄົນໄປຕົກທີ່ນັ່ງລຳບາກຍ້ອນຄວາມໃຈດີ

2 ຖ້າແກ້ບັນຫາທັງໆທີ່ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ: ບາງເທື່ອຄວາມໃຈດີກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງກາຍມາເປັນຄົນທີ່ຄອຍນັ່ງແກ້ບັນຫາໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນ ໂດຍທີ່ຕົນເອງບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍນຳໃນເລື່ອງນັ້ນໆ, ແຖມຍັງເປັນການສ້າງເລື່ອງທຸກໃຈໃຫ້ກັບຫົວໃຈ ເພາະຕ້ອງມານັ່ງຄິດ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາແທນຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງຕົນ

3 ຢ້ານຄົນອື່ນບໍ່ພໍໃຈ: ຄວາມໃຈດີ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນບາງຄົນເກີດຄວາມຢ້ານກົວໄດ້ວ່າ ຄົນອື່ນຈະຕ້ອງຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈ ຖ້າຫາກສິ່ງທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໄປນັ້ນໜ້ອຍເກີນໄປ, ຊຶ່ງເປັນສາເຫດກັບມາທຳຮ້າຍຕົວເຮົາໄດ້ແບບງ່າຍໆ ເພາະຕ້ອງມານັ່ງແບກພາລະຂອງຄົນອື່ນ ແລະຍັງມາລະວາດລະແວງວ່າທີ່ຊ່ວຍໄປນັ້ນຢ້ານເຂົາບໍ່ພໍໃຈ

4 ເກັບການກະທໍາຂອງຜູ້ອື່ນມາຄິດຫຼາຍ: ແງ່ຮ້ານຂອງຄົນໃຈດີແມ່ນການມັກເອົາຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ອື່ນມາຄິດ ລວມທັງການກະທຳຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງມາຄິດຫຼາຍຈົນເກີນໄປກາຍເປັນຄວາມທຸກ, ຊຶ່ງເປັນ ຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລຽງໄດ້ ໂດຍພື້ນຖານຂອງຄວາມໃຈດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເກັບການກະທຳຂອງຄົນອື່ນມາຄິດຢູ່ຕະຫຼອດ

5 ຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານະການກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບໍ່ອອກ: ຫຼາຍເທື່ອທີ່ຕ້ອງເອົາຕົວເອງເຂົ້າໄປຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ກືນບໍ່ເຂົ້າຄາຍບໍ່ອອກ ໂດຍບໍ່ສາມາດປັດອອກ ຫຼື ປະຕິເສດຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກອືດອັດ ແລະລຳບາກໃຈ ແຕ່ສຸດທ້າຍແລ້ວ ກໍບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດຕາມໃຈຕົວເອງຢ່າງທີ່ຕ້ອງການໄດ້

6 ຫ່ວງແຕ່ຄວາມລໍາບາກຂອງຜູ້ອື່ນຈົນລືມຂອງຕົວເອງ: ຄົນປະເພດນີ້ມັກຈະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດທົນເຫັນຄວາມລຳບາກທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຄົນອື່ນໄດ້ ແລະຖ້າແຕ່ຈະຍື່ນມືເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ, ດັ່ງນັ້ນ ຄົນໃຈດີບາງຄົນຈຶ່ງມັນຫ່ວງແຕ່ຄວາມລຳບາກຂອງຄົນໄກຕົວຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນໃກ້ຕົວ ຈົນລືມນຶກເຖິງຕົນເອງ ແລະຄອບຄົວ

7 ກາຍເປັນຄົນໃຈຮ້າຍເພາະຖືກປະຕິເສດພຽງເທື່ອດຽວ: ຂໍ້ເສຍຂອງຄວາມໃຈດີ ທີ່ມັກຈະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຕອບປະຕິເສດກັບໃຜ ແຕ່ເມື່ອມີຄົນມາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈົນບາງເທື່ອສະຖານະການອ້ອມຂ້າງບີບບັງຄັບໃຫ້ຕອບປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນບາງຄົນເບິ່ງວ່າເປັນຄົນໃຈຮ້າຍທັນທີ່ ທັງໆທີ່ຫາກໍປະຕິເສດພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ

8 ເສຍຄວາມຮູ້ສຶກເມື່ອໝົດປະໂຫຍດ: ຄົນບາງປະເພດກໍມັກຈະເຂົ້າມາວົນວຽນຢູ່ໃນຊີວິດ ເພື່ອຫວັງຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມໃຈດີທີ່ມີຢູ່ ຈົນສຸດທ້າຍກໍກາຍເປັນວ່າຫຼາຍເທື່ອທີ່ຄົນໃຈດີຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຕ້ອງກາບເປັນຄົນໃຈຮ້າຍ ພຽງເພາະການຖືກເບິ່ງຂ້າມຄວາມສຳຄັນເມື່ອໝົດຜົນປະໂຫຍດກັບເຂົາ.

 

ຂໍ້ຄິດ