ຂະຫຍາຍເວລາ ຂື້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ຂະຫຍາຍເວລາ ຂື້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ຂະຫຍາຍເວລາ ຂື້ນທະບຽນໝາຍເລກໂທລະສັບ ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ

ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ອອກແຈ້ງການ ຂະຫຍາຍເວລາໃນການຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດໃນທົ່ວປະເທດ.

ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຜູ້ທີ່ຍັງກະກຽມເອກະສານທີ່ໃຊ້ ປະກອບການຂື້ນທະບຽນບໍ່ທ່ວງທັນ ເນື່ອງຈາກ ສະພາບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ19(COVID19) ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຈຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາ ໃນການຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍ ໂທລະສັບ ແລະ ປິດການນໍາໃຊ້ອອກໄປຕື່ມໄລຍະຫນຶ່ງ

1. ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020, 030) ແລະ ຊີມເນັດ, ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື:
ໄລຍະທີ 1: 01/01/2021-31/05/2021, ສືບຕໍ່ຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ (020, 030) ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສໍາລັບເບີທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂື້ນທະບຽນ, ໃນໄລຍະນີ້ ເລກຫມາຍໂທລະສັບຈະຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ໂທເຂົ້າ-ອອກໄດ້ປົກກະຕິ;

ໄລຍະທີ2: 01/06/2021-30/06/2021, ເລກຫມາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂື້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ
(020, 030) ແລະ ຊິມເນັດ ແມ່ນຍັງສາມາດຮັບໂທລະສັບໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໂທອອກໄດ້ (ຍົກເວັ້ນ ເບີສຸກເສີນ) ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນເນັດໄດ້ ແຕ່ຍັງຈະຮັກສາມູນຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃນລະບົບ;

ໄລຍະທີ 3: ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 01/07/2021, ເລກຫມາຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນເລກຫມາຍໂທລະສັບທຸກລະບົບ(020, 030) ແລະ ຊິມເນັດ ຈະຖືກປິດການນໍາໃຊ້ ບໍ່ສາມາດ ໂທເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ຫຼີ້ນເນັດໄດ້, ແຕ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຈະຍັງຮັກສາສົດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງເດີມ ຂອງເລກຫມາຍດັ່ງກ່າວໄວ້ ແລະ ສາມາດເປີດຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງເລກຫມາຍຄືນພາຍໃນໄລຍະເວລາ 30 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນໄລຍະທີ 3 ນີ້.

 

ຂ່າວ